--------------------------------------------------------------------------------

(*.pdf formát článku aj s obrazovou prílohou)

 

Projektová činnosť školy

 

Náročná práca tímov učiteľov a žiakov pri tvorbe projektov sa vždy premenila na radosť z úspechu po ich realizácii. Predstavujeme Vám naše projekty od „najmladších“:

 

Projekt "Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže v Novom Targu"

Čaká nás nový projekt. V spolupráci s  poľskou strednou školou "Zespól Szkól Wladislawa Orkana v Novom Targu" bola podpísana dňa 20.2.2013 spolupráca na projekte "Utvorenie centra stretnutí poľsko-slovenskej mládeže               v Novom Targu".

Projekt sa bude týkať spolupráce v oblasti odevnej a výtvarnej. Naši žiaci vycestujú do Nového Targu už v tomto roku, kde prvou témou bude Ekologická módna prehliadka z recyklovaných materiálov. Pokračovať budeme v roku 2014 výstavou prác našich žiakov a módnou prehliadkou.

 

Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“

V školskom roku 2010/2011 sme začali s implementáciou dvojročného projektu „Vzdelávajme sa moderne“, na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok s maximálnou výškou 471 688,73 eur. Máloktorá škola sa môže pochváliť zvýšením svojho majetkového imania o:

23 notebookov pre učiteľov, 22 stolových počítačov pre žiakov, 2 dataprojektory, 2 vizualizéry, 2 interaktívne tabule,   2 kopírovacie stroje, 1 skener, 2 multifunkčné zariadenia, 1 digitálna zrkadlovka, 2 objektívy Nikon, 1 digitálna videokamera, softvér na spracovanie grafiky a architektúry, 600 ks hodnotnej odbornej literatúry.

Nevyčísliteľnou devízou sú realizované aktivity a vzdelávania:

 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti IKT.
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov odborných predmetov v digitálnej a počítačovej gramotnosti.
 • Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT.
 • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalifikovanosti a získanie kompetencií.
 • Prieskum a analýza procesu výučby a situácie na škole.
 • Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu.
 • Tvorba a realizácia projektového vyučovania.
 • Efektívnosť vzdelávania projektovou metódou.
 • Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania cudzích jazykov, matematiky, ekonomiky, počítačovej grafiky, dejín výtvarnej kultúry, polygrafie.
 • Vytvorenie Zborníka histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu.
 • Zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach.
 • Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela.
 • Technologický základ pre propagačných výtvarníkov -učebný text.
 • Základy písma ako súčasť výtvarnej propagácie -učebný text.
 • Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky.
 • Krajinársky kurz.

 

Projekt „Euro k euru“

V školskom roku 2010/2011 sme sa zapojili do zamestnaneckého grantového programu Slovenskej sporiteľne „Euro   k euru“. Projekt bol zameraný na podporu modernizácie vzdelávacieho procesu v škole.

 

Projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“

Projekt ÚIPŠ „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ je realizovaný v období rokov 2009 -2013. Zapojením do projektu škola získala 6 stolových počítačov, 2 notebooky, 1 dataprojektov a je zabezpečené vzdelávanie v oblasti využitia digitálnych technológií pre dvoch učiteľov.

V podobnom projekte v školskom roku 210/2011 „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika“ škola získala 1 notebook a 1 dataprojektor a bolo zabezpečené vzdelávanie pre 1 učiteľa.

 

Projekt „Recyklohry“

Projekt je aktívny od roku 2010 a je zameraný na separovaný zber drobného elektroodpadu do červenej zbernej nádoby. Účasťou v projekte prispievame k ochrane životného prostredia a budovaniu povedomia v oblasti environmentálnej výchovy.

 

Projekt „Školský mliečny program“

Staráme sa o zdravú výživu žiakov a zabezpečujeme im denne mlieko a mliečne výrobky od školského roku 2009/2010.

 

Projekt „Po stopách Martina Kukučína“

Mapovanie osobnosti Martina Kukučína po miestach, kde sa narodil, študoval, žil a pôsobil bolo krédom projektu, ktorý sa uskutočnil v školskom roku 2009/2010 . Navštívili sme mestečko Selce na ostrove Brač v Chorvátsku, mestu sme venovali bustu M. Kukučínavýtvarné dielo vytvorené v našich ateliéroch. Zorganizovali sme exkurziu rodného domu literáta v Jasenovej na Orave. Jeho dielo žiaci výtvarne spracovali a dali základ putovnej výstave po základných a stredných školách. Osobnosť a dielo M. Kukučína bolo spracované aj v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

Projekt „Vysoké Tatry a gotika“

V školskom roku 2005/2006 sme ako partneri participovali na uvedenom projekte so študentami Súkromného gymnázia „Arkona“ so sídlom v blízkosti Katowic - Siemianowice Slaskie. Skupina študentov a pedagógov študovala gotiku vo Vysokých Tatrách a okolí . Výsledkom boli výtvarné práce s použitím rôznych techník maľby a kresby znázorňujúce významné stavby v gotickom architektonickom slohu.

 

Projekt „Štyri ročné obdobia v Pieninách“

Spolupráca našej školy so školou Zespol Szkol Plastycznych v Zakopanom má svoju niekoľkoročnú tradíciu pri stretnutí študentov a učiteľov na plenéroch na jar, v lete, na jeseň a v zime . Výsledkom sú umelecké diela zobrazujúce štyri ročné obdobia prírodných krás. Verejnosti boli práce predstavené na putovnej výstave, ktorá začala vernisážou v Kroštenku a Spišskej Starej Vsi po ukončení projektového cyklu .

 

Projekt mladých dizajnérov

Projekt „Stretnutie mladých dizajnérov a stolárov Poľsko – Slovenského pohraničia“ vyvrcholil na stretnutí študentov a pedagógov partnerských drevárskych škôl v meste Stará Ľubovňa v dňoch 10. – 12. júna 2005.

Súčasťou stretnutia bola aj vernisáž výstavy s názvom „ Zmysel pre tvar a remeselnú dokonalosť v prácach budúcich spišských stolárskych majstrov “.

Významnou udalosťou bolo podpísanie spoločnej deklarácie štatutárov šiestich škôl zúčastnených na projekte.

Naša škola zaujala súpravou sedacieho nábytku a súpravou úložného nábytku.

 

Projekt „Infovek“ a „Rozvoj informatizácie regionálneho školstva“

V školskom roku 2003/2004 sme boli úspešní pri realizácii prvého veľkého projektu na podporu modernizácie vzdelávacieho procesu v škole. Škola v rámci Infoveku získala 6 stolových počítačov, 1 tlačiareň , 1 skener, technickú a softvérovú podporu, odbornú literatúru, výučbové multimediálne CD programy a bezplatné pripojenie internetu. Pokračovateľom tohto projektu je Projekt informatizácie školstva, ktorým sme získali 4 notebooky v roku 2010.

 

Projekt Detský park v Kežmarku

V rámci programu Phare bol v školskom roku 2002/2003 vybudovaný park pre deti v Kežmarku na sídlisku Juh. Naši stolári a rezbári preukázali svoju zručnosť pri jeho návrhu a výstavbe. Projekt pokračoval aj v oblasti starostlivosti a údržby zariadenia.

 

Projekt s nár. umelcom Tiborom Bártffayom

Vzácne sú stretnutia študentov s akad. sochárom, nár. umelcom Tiborom Bártffayom a s akad. mal. Mariánom Prešnaiderom v rámci plenérov, ktoré sa organizujú v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade. Rozvoj výtvarného talentu žiakov študijných odborov a zručnosti umeleckých rezbárov pod vedením významných umelcov sú nenahraditeľnou školou života.

 

Projekt Konto Orange

V školskom roku 2004/2005 sa študenti školy prvý krát zapojili do projektu Konto Orange s názvom „Nechajte školu ožiť“ svojim projektovým zámerom „ Slobodný ateliér “. Projekt bol úspešný, škola získala finančné prostriedky, ktoré boli využité na nákup farieb a pomôcok na vyučovanie odborných výtvarných predmetov.

Staráme sa aj o žiakov so zdravotným znevýhodnením. V rámci nadácie Konto Orange získal telesne postihnutý žiak školy grant na podporu vzdelávanie a náklady na dopravu do školy v zaujímavej výške počas predchádzajúcich dvoch školských rokov.

Nadácia fondu Slovak Telecom na podporu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením po úspešnom projekte pridelila telesne postihnutému žiakovi školy notebook.

 

Projekt Socrates – Comenius 1

Na základe projektu „Who Am I? ... Who Are We?“ bol našej škole udelený grant , v rámci ktorého sme počas troch školských rokov 2005/2006 až 2007/2008 spolupracovali so školami v Česku, Poľsku, Škótsku a Nórsku.

Cieľ projektu:

 • vzájomná partnerská spolupráca, odovzdávanie pracovných a osobných kontaktov
 • spoločná tvorba prác študentov, spoločné usporiadanie výstavy, prednášky, besedy
 • výmena pedagogických a výtvarných skúseností medzi učiteľmi škôl
 • poznanie lokality, geografie, histórie a kultúry jednotlivých miest, hľadanie spoločných historických a kultúrnych udalostí vo vzájomnom spolužití
 • zdokonalenie komunikácie v cudzom jazyku

Trvalou pamiatkou na projekt je spoločné výtvarné dielo J.A.Komenského, ktoré zdobí priestory našej školy dodnes.