Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 06001 Kežmarok

Vážení rodičia !

Aj v tomto školskom roku si prevezmú žiaci základných a stredných škôl od riaditeľa školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie na školský rok. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do 30. septembra 2018 odovzdať niektorej škole, školskému klubu, centru voľného času alebo inému školskému zariadeniu, ktoré mu bude v tomto školskom roku záujmové vzdelávanie poskytovať. Vzdelávacím poukazom sú takto preferovaní poskytovatelia záujmového vzdelávania, ktorí získajú navyše finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít, ktoré žiakom poskytujú. Tento príspevok však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak ( rodič alebo osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť ) podľa platných predpisov.

Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách tak, ako doteraz, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu v danom školskom roku podľa vlastného výberu.

Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole, zaujímavými aktivitami v školskom klube detí, prípadne v centre voľného času alebo v inom školskom zariadení bude pre žiakov základných alebo stredných škôl - pre vaše dcéry a synov aj v tomto školskom roku vítanou formou naplnenia ich voľného času.

Bližšie informácie o vzdelávacích poukazoch a ich použití poskytne príslušná škola, prípadne školské zariadenie, ktoré záujmové vzdelávanie ponúka. Informácie môžete získať aj na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky www.education.gov.sk

 

Želáme úspešný školský rok !

 

ČO JE VZDELÁVACÍ POUKAZ


Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z.z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej školy alebo strednej školy". Je prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, ktoré zabezpečujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia. Pod záujmových vzdelávaním na tieto účely rozumieme pravidelnú záujmovú činnosť organizovanú pre žiakov základných škôl a stredných škôl v rozsahu najmenej 80 hodín v školskom roku jednotlivými poskytovateľmi. Ide o záujmovú činnosť, ktorú poskytovatelia - základné školy, stredné školy a školské zariadenia poskytujú žiakom formou záujmových krúžkov, kurzov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti podľa záujmu žiakov a možností poskytovateľa zabezpečiť túto činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite. Organizácia záujmového vzdelávania, ako aj jeho časový rozvrh počas školského roka závisí od druhu aktivity a voľného času žiakov. O účasti žiakov vedie poskytovateľ záznam, ktorý preukazuje spolu s prijatými vzdelávacími poukazmi nárok na osobitný štátny príspevok.

Hodnotu poukazu schvaľuje na návrh Ministerstva školstva každoročne vláda SR a je rovnaká v danom kalendárnom roku pre všetkých žiakov.

Vzdelávací poukaz je platný jeden školský rok, na ktorý bol vydaný, a každý žiak základnej školy a strednej školy má na tento poukaz nárok v každom školskom roku počas školskej dochádzky na základnú školu a počas štúdia na strednej škole.

 

ČO BY MAL VEDIEŤ ŽIAK A RODIČ ŽIAKA O VZDELÁVACÍCH POUKAZOCH

 

Žiak a jeho rodič dostáva prostredníctvom vzdelávacích poukazov prvýkrát možnosť, počnúc školským rokom 2004/2005, rozhodnúť sa podľa vlastného výberu, komu poskytne osobitný štátny príspevok, ktorý vzdelávací poukaz reprezentuje.

Týmto spôsobom posilňujeme v tomto školskom systéme nový prvok - slobodný výber vzdelávacej cesty. Tento princíp v oblasti vzdelávania žiakov základných a stredných škôl je deklarovaný ako jeden zo základných princípov moderného vzdelávacieho systému aj v projekte Milénium a jeho uplatnenie v praxi je zámerom školskej politiky vlády v súlade s programovým vyhlásením vlády.

 

KTO MÁ NÁROK NA VZDELÁVACÍ POUKAZ A AKO HO MÔŽE POUŽIŤ

 

Každý žiak základnej školy a každý žiak strednej školy, bez ohľadu na formu štúdia, si môže podľa zákona č. 597/2003 Z.z. uplatniť nárok na osobitný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie, ktorý poukáže prostredníctvom vzdelávacieho poukazu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľ ovi záujmového vzdelávania. Poukaz je neprenosný, to znamená, že ho môže uplatniť iba žiak, na ktorého bol vystavený.

Žiak poukáže v termíne stanovenom poskytovateľom záujmového vzdelávania - najneskôr však do 20. septembra - vzdelávací poukaz poskytovateľovi záujmového vzdelávania, ktorého si vybral. Prevzatím poukazu sa poskytovateľ zaväzuje, že bude žiakovi poskytovať požadovanú formu záujmového vzdelávania v rozsahu a kvalite, na ktorom sa pri zápise žiaka do záujmového útvaru dohodli.

Pokiaľ žiak vzdelávací poukaz neprevezme, alebo ho do stanoveného termínu neodovzdá žiadnemu poskytovateľovi, stráca v príslušnom školskom roku nárok na osobitný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie.

 

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

 

Vzdelanie má veľký význam v živote človeka. V dnešnom pretechnizovanom svete je potrebné rozvíjať duševné a citové naplnenie. Vzdelanie ako také sa môže stať zárukou toho, aby sa človek nerozvíjal jednostranne, ale aby rástla celá jeho osobnosť. Jedna zo základných oblastí formovania človeka je výchovno-vzdelávací proces aj mimo školskej dochádzky, teda využitie voľného času. Súčasťou tejto krúžkovej činnosti v rámci voľného času je učiteľ, odborník, tvorca a organizátor tohto procesu.

V snahe naplniť tieto myšlienky pracujú na škole tieto krúžky:

 

1. Literárno – dramatický krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Eva Sroková

Stručná náplň:

 • príprava programov na rôzne príležitosti
 • príprava na recitačné súťaže
 • príprava na Literárny Kežmarok
 • návšteva lýcea, mestskej knižnice
 • besedy s osobnosťami z oblasti literárnej tvorby
 • príprava zaujímavých aktivít pre žiakov školy

 

2. Textilné techniky

 

Vedúci krúžku: Ing. Anna Dominiková       

Stručná náplň:

 • história scénickej kostýmovej tvorby                        
 • návšteva  kostymérní a divadelných dielní
 • tvorba originálnych návrhov
 • nové textilné techniky

 

3. Športovo-turistický krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Marián Lojek  

Stručná náplň:

 • loptové hry
 • atletika
 • zimné športy
 • príprava na športové súťaže
 • turistika

 

4.Anglický jazyk v praxi

 

Vedúci krúžku: Mgr. Stanislav Kovalčík

Stručná náplň:           

 • angličtina bežného života
 • konverzácia – čítanie textov, počúvanie, rozhovor, rozšírenie slovnej zásoby
 • gramatická časť – cvičenia, použitie gramatických pravidiel, práca so slovníkom
 • komunikácia v ANJ s rovesníkmi zo zahraničia

 

5. Umelecký seminár

 

Vedúci krúžku: Ing. Denisa Mačáková          

Stručná náplň:           

 • spoznávanie pamiatok v Kežmarku a okolí
 • stredoškolská odborná činnosť
 • výstavy, návšteva galérií
 • besedy a workshopy s umelcami

 

6. Spoločensko – vedný krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Stručná náplň:

 • besedy a prednášky na zaujímavé témy so zaujímavými hosťami
 • príprava na tvorbu projektov
 • návšteva kultúrnych a historických pamiatok
 • stredoškolská odborná činnosť

 

7. Turisticko-cyklistický krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. Matúš Matava

Stručná náplň:

 • bicyklovanie  po cyklotrasách
 • poznávanie krás Vysokých Tatier
 • poznávanie krás Slovenského raja

 

8. Kinematografický krúžok

 

Vedúci krúžku: Mgr. art Adam Motýľ

Stručná náplň:

 • filmy s umeleckou tematikou
 • vlastná tvorba
 • rozbor filmov