8557 H UMELECKÝ STOLÁR

Absolvent sa uplatní v dielňach zameraných na výrobu stolového nábytku, náročných obkladov stien a stropov, ktoré si vie vyzdobiť intarziami a ornamentami.

Trojročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá, ktorí svoj výtvarný talent a remeselnú zručnosť chcú rozvíjať v umeleckoremeselnej nábytkovej tvorbe. Po ukončení štúdia záverečnou skúškou a získaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške sa absolvent uplatní v stolárskej výrobe zameranej na štýlový nábytok, v dielňach zameraných na opravy a reštaurovanie dobového nábytku a aj v ľudovoumeleckej výrobe úžitkových predmetov z dreva.

Absolvent pozná stavbu dreva a jeho vlastnosti, podstatu a význam správnej technológie pri zhotovovaní výrobkov z dreva, vie kresliť a čítať technické výkresy, prenášať nákresy na materiál. Ovláda ručné a strojové opracovanie dreva rezaním, hobľovaním, frézovaním, sústružením, vŕtaním, vie zhotovovať konštrukčné spoje, lepiť, dyhovať . Je schopný vyhotoviť rôzne druhy tvarovaného umeleckého nábytku a bytových doplnkov zdobených intarziou, plastickou rezbou a iným ozdobnými nábytkovými technikami vrátane základných spôsobov povrchovej úpravy výrobkov. Zároveň je schopný splniť aj základné požiadavky na reštaurátorské a rezbárske práce.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka) z  hlavného odborného predmetu – odborného výcviku žiaci preukazujú zvládnutie učiva , svoju tvorivosť , zručnosť a presnosť.

Pokračovaním štúdia v danom odbore je dvojročné denné nadstavbové štúdium v študijnom odbore umeleckoremeselné práce ukončené maturitnou skúškou.