8555 H UMELECKÝ REZBÁR

Trojročný učebný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá, ktorí chcú svoj výtvarný talent a zručnosť rozvíjať v oblasti krásneho a tradičného rezbárskeho umenia.

Štúdium je ukončené získaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške absolvovaním záverečnej skúšky.

Absolvent sa uplatní ako samostatný umelecký rezbár v rezbárskych dielňach, nábytkárskych výrobách zameraných na štýlový nábytok, v reštaurátorských pracoviskách , ale aj v ľudovoumeleckej výrobe.

Absolvent pozná stavbu a vlastnosti drevnej hmoty, podstatu a význam správnej technológie, vie kresliť a čítať jednoduché technické výkresy, zhotovovať nákresy výrobkov a prenášať ich na materiál. Dokáže vyrezávať jednoduché i náročné plastické ornamentálne rezby rezbárskymi dlátami podľa predlohy, zhotoviť presnú kópiu slohového ozdobného rámčeka, jednoduchej plastiky , reliéfu a iných druhov rezieb. Vie zhotoviť jednoduchú intarziu a zdobiť úžitkové predmety ozdobnými technikami, upravovať povrch rezieb špeciálnymi technológiami . Je schopný splniť aj základné požiadavky na reštaurátorské práce.

Absolvent ovláda aj všetky spôsoby ručného a strojového opracovania dreva – vie rezať, hobľovať, frézovať, sústružiť, vŕtať, zhotovovať konštrukčné spoje a obsluhovať stroje a zariadenia v stolárskej dielni.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka) z hlavného odborného predmetu – odborného výcviku žiaci preukazujú zvládnutie učiva , svoju tvorivosť , zručnosť a presnosť.

Pokračovaním štúdia v danom odbore je dvojročné denné nadstavbové štúdium v študijnom odbore umeleckoremeselné práce ukončené maturitnou skúškou.