8582 H UMELECKÝ KRAJČÍR

Trojročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá, ktorí svoj výtvarný talent a remeselnú zručnosť chcú rozvíjať v umeleckoremeselnej textilnej tvorbe sa ukončuje záverečnou skúškou - získaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške .

Príprava žiakov je zameraná na zhotovenie a úpravu scénických krojov a kostýmov podľa výtvarných návrhov, ručnú umeleckoremeselnú výrobu doplnkov s použitím tradičných a nových materiálov, konštrukcii strihov, strihanie a skúšanie.

Absolvent má vedieť vyhotovovať presné kópie dobových odevných prvkov použitím pôvodných remeselníckych technik. Dokáže ušiť umelecký odev, historický kostým aj náročné moderné oblečenie s použitím zdobiacich textilných techník.

Absolvent vie viesť prvotnú evidenciu materiálu, orientovať sa v opisoch pracovných postupov, technológií, materiálov, v pracovných výkresoch a dokumentácií, vie určiť vhodné pracovné postupy, pripraviť pracovisko, vybrať si vhodné stroje, nástroje, posúdiť vlastnosti materiálov a vhodnosť ich použitia.

Svojim vkusom dáva podnety na ovplyvňovanie životného štýlu a kultúry človeka. Príprava absolventa utvára predpoklady na to, aby vedel presne strojovo i ručne šiť s estetickým vkusom a schopnosťou zachytiť do materiálu myšlienku autora s pečaťou rukopisu realizátora.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka) z hlavného odborného predmetu – odborného výcviku žiaci preukazujú zvládnutie učiva , svoju tvorivosť , zručnosť a presnosť.

Pokračovaním štúdia v danom odbore je dvojročné denné nadstavbové štúdium v študijnom odbore umeleckoremeselné práce ukončené maturitnou skúškou.