8501 L UMELECKOREMESELNÉ PRÁCE

Uvedený študijný odbor je určený pre absolventov 3 – ročných učebných odborov skupiny 85 a ukončuje sa maturitnou skúškou. Štúdium odborných predmetov a praxe sa realizuje podľa zamerania v náväznosti na ukončený učebný odbor.

Absolvent študijného odboru má všeobecné vzdelanie, odborné vedomosti a zručnosti na tvorbu náročných umeleckých a slohových diel podľa výtvarných alebo historických vzorov s uplatnením vlastného tvorivého prístupu . Absolvent získa aj základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku) z určeného hlavného odborného predmetu – praxe študenti preukazujú zvládnutie učiva a svoju tvorivosť.

Maturitné praktické skúšky preukazujú zrelý prejav absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta.

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti vo svojom odbore v rôznych umeleckoremeselných firmách, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.