Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

Prieskum a analýza procesu výučby a situácie školy

Fotky z prezentácie vyhodnocovania analýzy školy (oboznámenie s výsledkami dotazníka) pre 

...žiakov...

...rodičov... 

...pedagógov...

 

Zaujímavé odpovede z dotazníkov- analýza

 

V toto školskom roku naša škola začala realizovať projekt, o ktorom sa môžete všetko dozvedieť z našej webovej stránky, a práve v rámci tohto projektu začala aj aktivita 2.1, ktorej zámerom je hodnotenie školy ako takej z pohľadu vedenia, pedagógov, študentov, ale aj rodičov.

Táto aktivita sa odštartovala v októbri, keď všetky menované skupiny absolvovali vypĺňanie dotazníkov, zameraných na hodnotenie školy, vyučovania, pedagógov. Každá cieľová skupina mala iný dotazník zameraný na odlišné oblasti pôsobenia školy. Všetky dotazníky boli anonymné a preto sa očakávalo objektívne hodnotenie zo strany všetkých, bez obavy z nejakých následných sankcií.

Ďalšou fázou práce s týmito dotazníkmi bola práve analýza odpovedí, ktoré spracúval RNDr. Peter Václavík, ktorý v priebehu apríla viedol sedenia s jednotlivými cieľovými skupinami, ktoré dotazníky vypĺňali a svojim rozborom jednotlivých odpovedí a z toho vyplývajúcich výsledkov s nimi vlastne analyzoval súčasné dianie na škole z pohľadu cieľových skupín.

Mnohé z odpovedí niektorých zaskočili, mnohé ani neprekvapili, no všetky poznatky získané týmto dotazníkom, budú pre nás všetkých bohatým zdrojom ponaučení.

Podobné dotazníky a analýza prebehnú aj v konečnej fáze nami realizovaného projektu a to bude najlepší čas na konfrontovanie výsledkov a hodnotenie.