Poďakovanie riaditeľky školy...

 

 

Pri príležitosti vernisáže výstavy a odovzdávania ocenení za úspechy v súťaži Moje (ne)istoty sa chcem poďakovať všetkým žiakom prešovského kraja, ktorí sa zapojili do súťaže, ich učiteľom, hodnotiacej komisii v zložení ak. mal. Eva Končeková, Mgr. Helena Smreková, Mgr. Art Robo Kočan, kolegom, ktorí pripravovali a inštalovali práce, spoluorganizátorom súťaže Podtatranskému osvetovému stredisku, MsKS v KK,  žiakom ZUŠ Petržalská za kultúrny program, p. riaditeľovi ZUŠ Petržalská v KK Mgr. Pavličkovi, koordinátorke súťaže Mgr. Kotorovej,  p. zástupkyni Mgr. Svitanovej, moderátorom.

Potešili nás svojou prítomnosťou PaedDr. Peter Šuca – poslanec NR SR a zároveň riaditeľ Podtatranského osvetového strediska v Poprade, poslanci PSK – Ing. Jozef Harabin, Mgr. Pavel Hudaček, viceprimátor mesta Kežmarok Ing. Miroslav Perignáth, Mgr. Vladimíra Palfiová v zastúpení vedúceho OŠ PSK Ing. Karola Lacka, PhD.,  a ostatní vzácni hostia...

Verím, že pre všetkých prítomných to bol hodnotne  prežitý čas a že si odniesli krásne spomienky a umelecký zážitok.

 

Ing. Marta Perignáthová

riaditeľka školy