Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

1

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

158

168

 

Od novembra 2011 do februára 2012 prebehli v rámci aktivity 3.1.ANJ  konzultácie s expertkou, hospitácie na hodinách, na základe ktorých prebieha v mesiacoch 02.2012-04.2012 školenie pedagógov, hodnotenia poznatkov a ich uplatňovanie v praxi a súčasne začala posledná fáza: zavádzanie novej metodiky do pedagog. praxe a evalvácia projekt. vyučovania.