Monitorovacie obdobie november 2011 - apríl 2012

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.10. Inovácia metód a foriem výučby odborného predmetu Polygrafia

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

1

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

3

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 11/2011

   Zhodnotenie kvality a rozsahu pripravených materiálov pre vyučovacie predmety: polygrafia, polygrafické materiály, sadzba a montáž. Oprava nedostatkov chýbajúcich textových a obrazových častí podľa rozsahu a požiadaviek každého odborného predmetu.

Doplnené texty: Spôsoby zalamovania sadzby, Písmo - jeho vývoj a funkcia, Koža, Výroba tlačových foriem, Vnútorné a vonkajšie časti knihy.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 01/2012

  Zhromaždenie textovej časti pripravenej v programe MS Word. Stanovenie pravidiel na použitie a úpravu textov k predmetu polygrafické materiály v zalamovacom programe Adobe InDesign a po korektúre pripravená do tlače vo finálnom výstupnom formáte PDF.

 Výber obrazovej prílohy na doplnenie podkladov pre spracovanie textov v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií. Rozvrhnutie štýlu dokumentu a  sadzby textov  v zalamovacom programe Adobe InDesigne.

  Kontrola pripravovaných učebných textov pre vyučovací predmet grafický dizajn tlačových médií. Po analýze celého textu sa stanovila úprava a rozsah práce.

Doplnené texty: Zrkadlo sadzby, Tlačové médiá, Plasty, Iné médiá.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 02/2012

   Realizácia materiálov sa v prvom štádiu spracovania zameriava na základne pojmy a texty k jednotlivým vyučovacím predmetom. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok, ktoré sú následne upravované v textových editoroch. Pripravené texty počítajú s obrazovou prílohou, finálnym výstupom v tlačenej i elektronickou forme v podobe prezentácií.

Doplnené texty: Papier a Tlačové farby.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 03/2012

   Kompletizácia rozsahu a kvality odborných textov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Úprava podkladov a doplnky obrazovej časti. Konzultácia a konfrontácia pripravovaných podkladov pre jednotlivé predmety na podporu medzipredmetnej väzby.

Doplnené texty: DTP Predtlačová príprava, CTP technológia, Digitálne zariadenia a digitálna tlač., Výroba tlačových foriem. Nátlačkovanie a tlačové techniky

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 04/2012

   Finálna korektúra textov a obrazových príloh pripravovaných v zalamovacom programe Adobe InDesign. Stanovenie finálnych opráv a doplnkov v jednotlivých tlačovinách podľa vyučovacích predmetov  reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály.

   Príprava a kontrola kvality výstupných súborov PDF  podľa požiadaviek a parametrov tlačového zariadenia.

Odovzdanie spracovaných textov do tlače. Tlač dokončených dokumentov.

   Zhodnotenie a uzavretie aktivity 4.10. Polygrafia

Vďaka projektu "Vzdelávajme sa moderne" sa v dňoch 28- 30.03.2012 pedagógovia Mgr.art Jozef Česla, Mgr.art Marek Rusňák a Mgr.Nikola Podolinská zúčastnili vzdelávacieho kurzu vo firme Typoset v Bratislave. Všetci traja vyučujeme študentov v odbore Grafik tlačových médií. Cieľom nášho vzdelávania bolo nadobudnúť a rozšíriť nové poznatky z oblasti  polygrafie.

Školenie pre nás pripravili podľa našich požiadaviek na mieru. Zohľadňovalo naše potreby a špecifiká, ktoré sme im vopred poslali. Lektorom kurzu bol Ing. Ľudovít Karpinský, ktorý v minulosti niekoľko rokov vyučoval a viedol semináre na Katedre polygrafie a aplikovanej fotochémie. Je spoluautor knihy Polygrafické minimum, zakladateľ firiem TYPOSET, s.r.o. a TYPOSET print, s.r.o., ktorých polygrafické výrobky boli ocenené niekoľkými významnými oceneniami.

Kurz nás obohatil nielen o teoretické ale i o praktické poznatky. Po teoretickom úvode k jednotlivým témam sme riešili konkrétne modelové úlohy z praxe. Súčasťou kurzu boli praktické ukážky technológii v produkčnej prevádzke ako napríklad:

-  ukážky knihárskeho spracovania

-  exkurzia v ofsetovej tlačiarni

-  ukážky tlačových výstupov na rôznych papieroch

-  praktické ukážky nastavení v programoch Adobe

-  vyskúšali sme si rozbor tlačovín

-  certifikované nátlačky, nátlačkovanie priamych farieb (Pantone)

- mali sme možnosť vidieť i štvorfarebný ofsetový stroj najnovšej generácie, pracujúci na princípe suchého ofsetu s integrovaným CTP rekordérom formátu A3+, ktorý je jediný na Slovensku