Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné

technológie vo vyučovacom procese

počet

5

2

Počet žiakov/študentov zapojen.ch do realizácie aktivít projektu

Počet

212

191

 

V rámci tejto aktivity sa spracováva teoretický podklad učebného materiálu. Je čiastočne vypracované elektronické zadanie príkladov pre tvorbu elektronickej verzie zbierky príkladov z matematiky pre potreby našej školu. Ďalej je čiastočne spracovaná aj zbierka písomných prác z matematiky, ktorej výstup bude mať elektronickú verziu. Pokračuje sa aj v spracovávaní učebného materiálu pre potreby vyučovania matematiky.