Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

54

39

 

V rámci NEJ nastali personálne zmeny na úrovni koordinátora aktivít, ktorý nastúpil do pracovného pomeru k 1. 9. 2011. Od septembra sa začalo vytvárať projektové vyučovanie, spolu 5 konkrétnych tém pre viacero ročníkov súčasne. Od októbra 2011 sa začali hospitácie a konzultácie v rámci zvyšovania kvality vyučovania NEJ, ktoré budú naďalej prebiehať. Projektové vyučovanie sa bude na hodinách NEJ realizovať od novembra, v súčasnosti je dokončená jeho príprava.