Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.3. Tvorba a realizácia projektového vyučovania.

02/2011

11/2011

prebieha

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

 

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

 

196

 

Pôvodný počet účastníkov - cieľová skupina:31 učiteľov, 212 žiakov

Aktuálny počet zapojených účastníkov – cieľová skupina: 28 učiteľov, 186 žiakov

Čas trvania aktivity – 10 mesiacov

Vstupy/nástroje vykonania aktivity – žiaci/ projektové vyučovanie, didaktické pomôcky, didaktická technika.

Metódy – individuálna, skupinová práca žiakov na riešení jednotlivých úloh projektového vyučovania.

Výstup – zlepšenie edukačných výsledkov u žiakov,  z dlhodobého hľadiska trvácnejšie vedomosti, zručnosti a návyky  pre profesijnú prípravu žiakov.

 

Hlavná náplň aktivity -zrealizovať projektové vyučovanie, vytvoriť elektronické učebné metodické materiály pre jednotlivé predmety .

V priebehu aktivity bolo vytvorených 140 učebných elektronických materiálov projektového vyučovania s využitím medzipredmetových vzťahov v rámci 42 predmetov v piatich študijných odboroch – propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo, scénická kostýmová tvorba, grafik tlačových médií.

Aktivitou sa prispelo k  rozvoju kompetencií u žiakov tak, že sa naučili komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať samých seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine pod vedením pedagóga.

Žiaci sa naučili prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
  na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
  na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
  kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vedieť ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojej práce.

 

Hlavné činnosti koordinátora pri zabezpečovaní aktivity– metodické usmerňovanie, koordinovanie odborného personálu,  monitorovanie práce a poradenská činnosť pri výbere tém projektového vyučovania a realizácii výstupov, inštruktáž a ukážky projektového vyučovania prostredníctvom prezentácií a manuálu.

 

Spätná väzba - komparáciou edukačných výsledkov s predchádzajúcim obdobím v pripravovanej naväzujúcej aktivite 2.4.