Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

2.2. Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu.

10/2010

05/2011

ukončená

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

31

28

 

      Do aktivity 2.2. boli zapojení všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na zasadnutiach odborného personálu boli rozdelení do pracovných tímov podľa vyučovacích predmetov a oboznámení s organizáciou a harmonogramom pracovných činností. Bola vypracovaná analýza Štátneho a Školského vzdelávacieho programu v študijných odboroch skupiny 82 a začalo sa s realizáciou prác na učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov.

 • Spracovávanie a inovácia Štátneho vzdelávacieho programu 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba s dôrazom na špecifiká textilných umeleckých odborov.
 • Vypracovanie návrhu učebnej osnovy pre študijný odbor 8270 6 scénická kostýmová tvorba, prepočet vyučovacích hodín všeobecného a odborného vzdelávania.
 • Spracovávanie a inovácia Štátneho vzdelávacieho programu 72 Informačné systémy a služby.
 • Vypracovanie dôvodovej správy k žiadosti o zaradenie nového študijného odboru 7237 603 informačné systémy a služby – hospodárske informácie do siete školy
 • Vypracovanie návrhu učebnej osnovy pre študijný odbor 7237 603 informačné systémy a služby – hospodárske informácie, prepočet vyučovacích hodín všeobecného a odborného vzdelávania.
 • Vypracovanie kritérií na hodnotenie úrovne vyučovania v hlavných odborných predmetoch.
 • Vypracovanie hodnotenia úrovne vyučovania v hlavných odborných predmetoch v štvrtých ročníkoch.
 • Vypracovanie metodického materiálu na prácu s integrovanými (začlenenými) žiakmi do Školského vzdelávacieho programu – metodický materiál pre učiteľov.
 • Vyhodnotenie dotazníka zameraného na úpravu Štátneho vzdelávacieho programu –ISCED 3A.
 • Hodnotenie súčasného stavu Školského vzdelávacieho programu v jednotlivých študijných odboroch.
 • Pedagógovia sa s konkrétnymi činnosťami zapojili do aktivity v mesiaci máj 2011

 

      Vypracované tematické výchovno-vzdelávacie plány na základe učebných osnov s využitím moderných vyučovacích metód sú prílohou a súčasťou ŠkVP. Podľa týchto pedagogických dokumentov vyučujeme s účinnosťou od 1. septembra 2011. Tematické výchovno-vzdelávacie plány sú schválené v predmetových komisiách. Pripravené námety na projektové vyučovania budú podrobne zrealizované v samostatnej odbornej aktivite v rámci projektu.