Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.10. Inovácia metód a foriem výučby odborného predmetu Polygrafia

10/2010

06/2012

prebieha

     

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

3

1

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 05/2011

 

   Výber  odborných textov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok. Konzultácia a konfrontácia pripravovaných podkladov pre jednotlivé predmety na podporu medzipredmetnej väzby.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 06/2011

 

   Vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok. Pripravované texty počítajú s obrazovou prílohou, finálnym výstupom v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií na konkrétne prednášky.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 07/2011

 

   Úprava podkladov  na vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Výber obrazovej prílohy na doplnenie podkladov pre spracovanie textov v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií. Obrazová príloha bude obsahovať bitmapové obrázky z interného fotografického materiálu a informačného internetového zdroja. Podľa možností sa niektoré texty doplnia formou animácií a odborných videofilmov.

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 08/2011

 

   Realizácia materiálov sa v prvom štádiu spracovania zameriava na základne pojmy a texty k jednotlivým vyučovacím predmetom. Využíva sa forma skenovania odbornej literatúry s podporou elektronických informácii z internetových stránok, ktoré sú následne upravované v textových editoroch. Pripravené texty počítajú s obrazovou prílohou, finálnym výstupom v tlačenej i elektronickou forme v podobe prezentácií.

 

 

Popis aktivity 4.10 Polygrafia za obdobie 09/2011

 

   Kompletizácia rozsahu a kvality odborných textov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Úprava podkladov a doplnky obrazovej časti. Konzultácia a konfrontácia pripravovaných podkladov pre jednotlivé predmety na podporu medzipredmetnej väzby.