Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

212

0

 

Za obdobie máj – október v aktivite 4.3. boli vykonané nasledujúce aktivity:

Máj – obrazový materiál k téme grécka antická architektúra (dórsky, iónsky a korintský sloh), surrealizmus a jeho predstavitelia, surrealistický film – andalúzsky pes, secesná architektúra a jej predstavitelia, významní sochári 19.stor. – Auguste Rodin a Aristide Maillol. Skenovanie kapitol z knihy Ernst H. Gombrich, Příběh umění, ako študijná pomôcka pre žiakov na elektronické používanie.

Jún – v mesiaci jún bola plánovaná aj zrealizovaná 2-dňová odborná exkurzia do Kremnice a Bratislavy v dňoch 20. - 21. 6. 2011. Cieľom bolo poskytnúť žiakom priamy kontakt s prostredím a umením o ktorom sa žiaci teoreticky učia na vyučovacích hodinách. Počas exkurzie sme navštívili Kremnicu - Mincovňa, Mestský hrad, Neskorogotický kostol sv. Kataríny, Múzeum mincí a medailí, Múzeum Gýču, ŠÚV; a Bratislavu – Dóm sv. Martina, Soga-aukčná spoločnosť, GBM, prehliadka mesta. V mesiaci jún sa uskutočnila aj jedna porada projektového tímu.

Júl – spracovanie gréckej architektúry do prezentácie, obrazový materiál k pokrokovej škole Bauhaus a vytvorenie prezentácie k nej.

August – obrazový materiál k téme ranokresťanské umenie (architektúra, katakombálne umenie, Ravenna) a vytvorenie prezentácie na danú tému; obrazový materiál k téme antické rímske umenie (architektúra, sochárstvo, maliarstvo, užité umenie)

September – príprava druhej odbornej exkurzie konanej v dňoch 11. - 12. 10. 2011; obrazový materiál k téme abstrakcia a vytvorenie prezentácie prezi na túto tému. Prezentácia zahŕňa prehľad o hnutiach ako napr. lyrická abstrakcia, suprematizmus, konštruktivizmus, rayonizmus, neoplasticizmus. V tomto mesiaci sa konala jedna porada projektového tímu.

Október – v dňoch 11. - 12. október sa konala exkurzia počas exkurzie sme navštívili Kremnicu - Mincovňa, Mestský hrad, Neskorogotický kostol sv. Kataríny, Múzeum mincí a medailí, Múzeum Gýču, ŠÚV; a Bratislavu – Dóm sv. Martina, Soga-aukčná spoločnosť, GBM, prehliadka mesta. Spracovanie textového materiálu k skriptám pre predmet Dejiny výtvarnej kultúry. Spracované kapitoly: Spoločenská situácia v Európe vo vrcholnom stredoveku, Charakteristika gotiky, Historická situácia – mníšske rády a šírenie gotiky, Gotika ako univerzálny sloh kresťanskej Európy, Hlavné znaky gotického slohu, Konštrukčné prvky gotickej architektúry, Francúzska gotika, Gotická architektúra v Anglicku, Gotická architektúra v Nemecku a Taliansku, Terminologický slovník, Gotická česká architektúra, Slovenská gotická architektúra, Delenie a druhy gotického sochárstva, Francúzska katedrálna plastika a sochárstvo, Nemecké gotické sochárstvo, Česká gotická plastika a socha, Krásny sloh, Diela a osobnosti gotiky na Slovensku, Maliarstvo gotiky, Druhy gotického maliarstva, Francúzska maľba gotiky.