Monitorovacie obdobie máj - október 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

4.1. Tradície v novom svetle – „Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu“

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. Stav

Skutočný. Stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

4

0

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

počet

4

4

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

Počet

212

191

 

V tejto aktivite sa v priebehu monitorovacieho obdobia vykonalo fotenie odborným personálom v oblastiach potrebných pre spracovanie zborníka. Následne prebehlo triedenie a výber vhodného fotografického materiálu. Naďalej prebieha spracovávanie textov z odbornej literatúry a ich následne pretvorenie do textovej časti o textile. Súčasťou toho je úprava a spracovávanie týchto novovzniknutých textových častí. K textovým častiam vzniká aj obrazová časť, kde sme nafotili aj niektoré nami zohnané textilné artefakty, čím nám vzniká zbierka zaujímavého a bohatého fotografického materiálu o ľudovom textile. Súčasťou toho je aj fotenie zaujímavých detailov, ktoré sa neskôr použijú pri grafickom spracovávaní zborníka.