Monitorovacie obdobie február - apríl 2011

Hlavná aktivita

začiatok realizácie aktivity

ukončenie realizácie aktivity – plán

ukončenie realizácie aktivity –

skutočnosť

3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka

10/2010

06/2012

prebieha

 

Názov merateľného ukazovateľa výsledku

Merná jednotka

Plánovaný. stav

Skutočný. stav

Počet novovytvorených vzdelávacích programov

počet

1

0

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

počet

158

147

 

      V rámci tejto aktivity boli doteraz vypracované zoznamy literatúry faktu, beletrie, audio-vizuálnych pomôcok, spotrebného materiálu, učebníc a zvlášť rôznych druhov slovníkov, ktoré sa stanú základom žiackej jazykovej knižnice. Tomuto vypracovaniu predchádzalo podrobné oboznamovanie sa s knižnými titulmi v anglickom jazyku, a samozrejme, cenovými reláciami, aby mohli byť zachované zmluvné podmienky projektu čo do množstva a ceny.

  • Zároveň prebieha postupná tvorba multimediálnych prezentácií ako súčasť prípravy na zavádzanie IKT do vyučovania Anglického jazyka a taktiež projektového vyučovania na týchto hodinách.
  • V rámci aktivity 3. 1 sa za posledné obdobie upravil a skompletizoval zoznam literatúry vybranej pre žiacku knižnicu a taktiež sa zároveň začalo verejné obstarávanie.
  • Na poradách koordinátora aktivity s členmi boli  prítomní oboznámení s novými materiálmi, ktoré si je potrebné naštudovať v rámci obohatenia výchovno-vzdelávacích foriem a prostriedkov na vyučovacích hodinách Anglického jazyka.
  • Prebehla dôležitá porada o výbere učebníc ANJ pre budúce školské roky, pri ktorej sa rozhodlo pre učebnice „Results!“, ktoré by mali byť obohatením najmä ústnej komunikácie na hodinách ANJ. Odborný personál vytvára nové materiály v oblasti testovania a taktiež multimediálne prezentácie vzhľadom na zefektívnenie a modernizáciu vyučovania ANJ na SUŠ Kežmarok.
  • Prebehla komunikácia medzi koordinátorom a expertkou na výučbu ANJ, kde boli dohodnuté ďalšie stretnutia v prvom rade zamerané na pozorovanie metodiky. Tieto sa začali uskutočňovať od 7.4.2011, kde   bola začatá náčuvovo- rozborová časť odborného personálu s expertkou.