Kritériá na prijímacie skúšky pre šk.rok 2012/2013

Riaditeľka SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok, Ing. Marta Perignáthová V zmysle § 5, ods. 4, písm. a) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa časti 5, oddielu 3 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní na pedagogickej rade školy 6.marca 2012 a rade školy 8.marca 2012 určuje tieto

 

K R I T É R I Á
na prijatie uchádzačov pre školský rok 2012/2013
v 1. kole prijímacích skúšok dňa 10. mája 2012

 

Študijný odbor 4-ročný ukončený maturitnou skúškou:
3446 4 grafik tlačových médií plánovaný počet prijatých žiakov 6
7237 6 informačné systémy a služby plánovaný počet prijatých žiakov 6

Učebný odbor 3-ročný ukončený záverečnou skúškou:
6451 2 aranžér, aranžérka plánovaný počet prijatých žiakov 6

 

Prijímacie konanie sa uskutoční bez vykonania prijímacej skúšky.

Uchádzači budú prijatí na základe:
1.Priemerného prospechu zo ZŠ 6.- 9. ročník
                                        max. 50 bodov
2.Výsledkov celoslovenského testovania MONITOR 9 zo slovenského jazyka a literatúry
                                        max. 50 bodov
3.Výsledkov celoslovenského testovania MONITOR 9 z matematiky
                                        max. 50 bodov

                                Spolu max. 150 bodov

 

Uchádzači o študijný odbor budú prijatí v súlade s plánovaným počtom prijímaných žiakov, ak súčet
získaných bodov nebude menší ako 50 bodov.

Uchádzačov neprijatých do študijného odboru pre nedostatok miesta môžeme po 1. kole prijať na
učebný odbor v sieti školy (aranžér, umelecký rezbár, umelecký stolár, umelecký krajčír) po vyjadrení
zákonného zástupcu.

Uchádzači o učebný odbor budú prijatí podľa získaného počtu bodov v súlade s plánovaným počtom
prijímaných žiakov.

Pri rovnosti bodov budú prednostne prijatí uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou a uchádzači
s lepším priemerným prospechom v 1.polroku 9. ročníka.

Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky bude odoslané najneskôr 30.apríla 2012.
Výsledková listina bude zverejnená 11. mája 2012 o 14.00 hod. na vchodových dverách školy
a webovej stránke školy.

2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 20. júna 2012 len na voľné miesta.

 

...Kritériá na prijímacie skúšky pre šk.rok 201/2013...(*.pdf formát súboru)