8245 M01 KONZERVÁTORSTVO a REŠTAURÁTORSTVO - DREVOREZIEB

Vznik odboru bol iniciovaný spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel a pamiatok. Zameranie odboru smeruje na reštaurátorstvo a  konzervátorstvo pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku a množstva iných predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí ,galérií a súkromníkov. Absolvent je schopný obnovovať a doplňovať chýbajúce časti historického nábytku a drevorezieb.

V rámci štúdia žiaci absolvujú výtvarnú prípravu, technické kreslenie, odborné kreslenie a modelovanie, reštaurátorskú prax. Súčasťou výučby je i teoretické vzdelanie v oblasti dejín výtvarnej kultúry, ochrany pamiatok a využitia základov fotografovania pri tvorbe reštaurátorskej dokumentácie.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce.

Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku ( nemeckom alebo anglickom ), ovláda prácu s počítačom.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka) z určeného hlavného odborného predmetu – výtvarná príprava a neskôr prax preukazujú žiaci zvládnutie učiva a svoju tvorivosť.

Maturitné praktické skúšky už preukazujú zrelý technický prejav absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť samostatnej realizácie študenta.

Absolventi odboru využívajú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Tiež nachádzajú svoje uplatnenie v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva.

Absolventi sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.

8264 603 KONZERVÁTORSKÉ a REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE - DREVO

Táto fotogaléria je prázdna.