Digitalizácia všeobecno-vzdelávacích predmetov na našej škole

Naša škola sa v roku 2013 zapojila do Národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý práve vrcholí. V priebehu takmer dvoch rokov sme vypracovávali scenáre hodín zo slovenského jazyka a literatúry a následne sme ich prerábali do tvaru storyboardov – čo sú digitálne vzdelávacie objekty, ktoré uľahčia vyučovanie pre učiteľov a zjednodušia ho pre žiakov, keďže učivo budú žiaci kognitívne spracovávať pomocou interaktívnych tabúľ, kde im bude omnoho prístupnejšie a názornejšie podávané.

Každá škola, ktorá sa zapojila do tohto národného projektu, teda aj naša, získala k digitálnemu vzdelávaniu aj potrebné prostriedky. V našom prípade sú to dve interaktívne tabule, ktoré sú už v priestoroch školy nainštalované, notebooky a zvuková technika. Okrem tohto technického vybavenia v najbližších mesiacoch očakávame aj zásielku mnohých DVD nosičov s interaktívnym materiálom pre všetky všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý tvorilo spolu asi 10 000 učiteľov z praxe z celého Slovenska.

Keď sa tento projekt len rozbiehal, málokto vedel predpokladať, aké dosiahne rozmery a ako bude možné skĺbiť do jedného integrovaného systému viac než 10 000 navzájom spolupracujúcich ľudí. Výsledky projektu však hovoria samy za seba. Podarilo sa to ku všeobecnej spokojnosti všetkých zúčastnených, a navyše to prinieslo významný technologický pokrok slovenského školstva.

PaedDr. Peter Paľonder