Aktuálna realizácia aktivít (jún 2012)

Správa za činnosť v projekte za obdobie do  júna  2012

Stáva sa, že ak sa človek zahĺbi do nejakej tvorivej činnosti, tak ani nebadá, ako čas, ktorý svojej práci venoval plynie. Podobná situácia platila pre náš pedagogický kolektív, pre ktorý sa jún 2012 stal obdobím, kedy ukončili svoje tvorivo pracovné snaženie v práci spojenej s činnosťami v aktivitách v našom projekte. Koniec júna znamenal termín ukončenia pre všetky aktivity, aj keď projekt končí až v októbri. No samotní koordinátori jednotlivých aktivít sa popasovali so svojou prácou tak, aby všetky výstupy k daným aktivitám boli hotové a aby každý videl, na čom sme dva roky počas trvania celého projektu pracovali. Zosumarizovali sa všetky výstupy a to v elektronických i tlačených formách a projektový archív sa zaplnil dokumentáciami, ktoré dokladujú naše úsilie, ale hlavne náš sklad učebníc a naša knižnica je obohatená o učebné texty, odborné obrazové i textové brožúry, ktoré budú vo vyučovacom procese môcť využiť jednak žiaci a aj učitelia pre skvalitnenie prístupu k informáciám, ktoré nám často doteraz chýbali. Práve tlačené výstupy z aktivít sú najväčším prínosom realizácie tohto projektu, ktorý sa pomaly končí. Pre koordinátorov aktivít sa projekt v júni aj skončil, všetci odovzdali svoje zadania, vypracovali záverečné správy o celkovej činnosti v ich aktivitách tak, aby zosumarizovali celý proces hľadania informácií, prípravy i tvorby textových či obrazových častí a samozrejme k správam sa prikladajú tlačené učebné texty, na ktorých pedagógovia starostlivo pracovali a konečne mali možnosť svoje poznatky dať aj do takejto tlačenej forme. Obálky všetkých tlačených textov máte všetci možnosť obdivovať na školskej webovej stránke.

Jednotlivé aktivity sa snáď k našej i všeobecnej spokojnosti ukončili v júni takto:

Aktivita 1.2. koordinátor  PaedDr. Ladislav Majoroši

Ukončili sa všetky typy školení pre pedagogických zamestnancov v počítačových programoch Photoshop a CorelDRAW, Adobe Illustrator,  InDesign , PowerPoint  pre pokročilých, 3ds max, po ukončení ktorých museli odovzdať výstupy zadané školiteľmi. V priebehu školení sa vystriedalo 5 lektorov . Školenia sa uskutočnili v špecializovaných učebniach Strednej umeleckej školy v Kežmarku väčšina školených pedagógov používala svoj laptop pridelený školou.

Aktivita 1.3. Tvorba výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím ITK- Koordinátor Mgr.art Marek Rusňák

V rámci tejto aktivity sa zrealizovali dve školenia učiteľov

Obsluha interaktívnej tabule - 4 skupiny po 6 hodín, kde pedagogický zamestnanci nadobudli schopnosti, vedomosti a zručnosti v práci s interaktívnou tabuľou a jej softvérovým ovládaním v programoch Workspace, ALF

Tvorba projektového vyučovania - školenie 3 skupiny po 42 hodín (prezenčná forma – 6 hod., dištančná forma – 36 hod.)

Aj po absolvovaní týchto školení, ktoré sa týkali všetkých zamestnancov, každý z nich vypracoval 5 projektových vyučovaní a vzorové hodiny pre využitie na interaktívnej tabuli

Aktivita 3.1. koordinátor Anna Lojeková

Vytvorila sa žiacka knižnica, ktorej súčasťou sú učebnice, beletria, slovníky, audioknihy, interaktívny materiál, urobili sa ankety a dotazníky o kvalite výučby anglického jazyka, ako súčasť pedagogickej dokumentácie, priebežné hodnotenia,

Ako výsledok tvorivého procesu a spolupráce sa zostavil metodický dokument, ktorý obsahuje hlavne: Ciele projektu, Mapovanie úrovne didaktickej stránky vyučovania, Identifikácia silných a slabých stránok vyučovania, Moderná didaktikaŠkola s humanisticky orientovanou výučbou,

Hodnotenie žiakov,  Autodiagnostika učiteľaIndividualizácia vyučovania anglického jazyka,  Učebné štýly, Možnosti zavedenia inovatívnych  prvkov do výuky  cudzích jazykov, Komunikačné štruktúry, Zmena typu učiteľových otázokInscenačné vyučovacie metód, Situačné vyučovacie metódy, Simulačné vyučovacie metódy, Didaktické hry, Osobnosť učiteľa v kontexte inovovania cudzojazyčnej výučby, Osobnosť žiak, Štýly učenia sa, Osnovy, rozvíjanie autonómnosti žiaka, autonómny učiteľ, Nová úloha učiteľa, Pochopenie významu ďalšieho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov

 

Výsledkami aktivity 3.1. projektu „Vzdelávajme sa moderne“ sú:

Zaškolení učitelia, ktorí ovládajú základné body managmentu, urobené, vyhodnotené a overené projektové vyučovanie, vylepšené obsahové zloženie hodín s ohľadom na pedagogicko-metodologické metódy a ciele,školské know-how,Teoretický dokument: Metodika anglického jazyka, (autori Mgr. Stanislav Kovalčík, Mgr. Katarína Koržová, Ing. Bibiána Lizáková)

 

Aktivita 3.2. koordinátor Mgr. Peter Paľonder

Výsledkom aktivity 3.2. projektu sú k termínu jún 2012:

zaškolení učitelia, ktorí ovládajú základné body managementu, urobené, vyhodnotené a overené projektové vyučovanie, vylepšené hodiny s ohľadom na pedagogicko-metodologické ciele,školské know-how,

Hlavnou čsťou výstupov v tejto aktivite je Metodika nemeckého jazyka, (autori Mgr. Peter Paľonder, Mgr. Katarína Koržová) ktorá sa zaoberá:

Novšie alternatívne vyučovacie koncepcie, Problémové vyučovanie, Kooperatívne vyučovanie, Nová filozofia osnov, Bloomova taxonómia, Inteligencie podľa H. Gardnera, Systém vyučovania s uzavretým cyklom, Hlavné výhody systému, Relatívne nevýhody systému, Sugestológia G. Lozanova, Realizácia projektu a jej náležitosti, Mapovanie úrovne organizácie hodiny, Identifikácia silných a slabých stránok pedagogického procesu, Silné stránky, Slabé stránky a oblasti vyžadujúce zlepšenie, Moderná didaktika, Neúcta k vzdelávaniu a zmeny v škole, Čo prispelo k nárastu nedisciplinovanosti vo výučbe, Cesty k náprave, Podmienky pasívnosti a nezáujmu žiaka, Škola s humanisticky orientovanou výučbou, Tradičná výučba, Humanisticky orientovaná výučba, Projektové vyučovanie, Hodnotenie a štandardy, Autodiagnostický dotazník prístupu učiteľa, Ako má učiteľ zistiť kvalitu svojej výučby            , Hodnotenie učiteľa žiakmi, Individualizácia vyučovania nemeckého jazyka, Vyučovanie zamerané na žiaka, Charakteristika komunikatívneho a nekomunikatívneho žiaka, Učebné štýly, Možnosti prispôsobenie vybratej kapitoly z gramatiky pre jednotlivé štýly, Námety pre jednotlivé štýly, Možnosti zavedenia inovatívnych  prvkov do výuky cudzích jazykov, Aktívne vyučovanie a aktivizujúce metódy, Komunikačné štruktúry, Skupinová práca, Komunikácia v triede, Zmena typu učiteľových otázok, Inscenačné vyučovacie metódy, Situačné vyučovacie metódy, Simulačné vyučovacie metódy, Didaktické hry, Osobnosť učiteľa v kontexte inovovania cudzojazyčnej výučby, Osobnosť žiaka, V kontexte inovovania cudzojazyčnej výučby, Osnovy, rozvíjanie autonómnosti žiaka, autonómny učiteľ, Nová úloha učiteľa ,Pochopenie významu ďalšieho vzdelávania učiteľov cudzích jazykov. 

 

Aktivita 3.3 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika- koordinátor Mgr. Jarmila Zoričáková

Táto aktivita ku koncu júna ukončila svoju činnosť tlačenými verziami, ktoré obsahovali: študijný materiál aplikovaný na potreby školy (celkový prehľad učiva matematiky určený pre študentov všetkých odborov na našej škole, doplnený o zaujímavé riešené príklady, grafy, tabuľky, grafické riešenia príkladov – podľa potrieb jednotlivých tematických celkov) – celkovo sa jedná o 11 učebných textov – každý bol vytlačený v náklade 15 ks (počet vytlačených kusov je prispôsobený rozsahu učebných textov a finančnými prostriedkami určenými rozpočtom projektu) – teda celkovo spolu 165 ks učebných textov . Okrem toho bola vytvorená elektronická verzia, kde boli: zbierka neriešených príkladov, zbierka písomiek s vyriešenými zadaniami , zbierka školských písomných prác, zbierka riešených príkladov

Aktivity 3.4 Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika- koordinátor Ing. Anna Dominiková

Do konca júna sa rámci aktivity konali pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov prednášky z oblasti ekonomiky, financií, bankovníctva, manažmentu osobných financií a ďalších obchodných podnikateľských a ekonomických oblastí. Prednášky sa konali v čase od 3.5.2011 do 27.6.2012 v počte 171 Hod. Prednášky prednášal lektor Ing. Vladimír Ľuba. Jedným z výstupov aktivity sú učebné texty s názvom“ Financie“ pre žiakov tretích ročníkov. Tieto učebné texty sa budú využívať v rámci predmetu Ekonomika. Tieto učebné texty majú prispieť k zvyšovaniu finančnej gramotnosti mladých ľudí. Taktiež boli vytvorené testy, využiteľné na hodinách nadväzujúc na vytlačené učebné texty.

Aktivity 4.1. Tradície v novom svetle Koordinátor- PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková

Koniec júna priniesol v tejto aktivite koniec zbierania obrazového i textového materiálu, ktoré nadobudli svoju záverečnú verziu a vyústilo to do vytlačenia piatich menších brožúr zameraných na ľudové umenie- Brožúra „Čaro modrotlače“, Brožúra „Ľudové vzory a ornamenty“, Brožúra "Čipky a výšivky v krojoch Spiša ukryté“, Brožúra “Krojová krása Spiša“, Brožúra „Spletanie nití paličkami“, Zborník ľudového umenia „..z babičkinej truhlice..“. Okrem týchto tlačených vecí k výstupom patria elektronické prezentácie o vzoroch a ich využití v o výtvarných predmetoch a prípravy na vyučovanie nadväzujúce na elektronické prezentácie.

 

Aktivita 4.2. Inovácia metód a foriem výučby počítačovej grafiky v odborných predmetochKoordinátor aktivity- Mgr.art Marek Rusňák

Študenti v spolupráci s kompetentnými pedagógmi pracovali na počítačovo-grafických predmetoch na svojom zdokonaľovaní sa s využitím týchto programov Adobe Photoshop CS4, Adobe Ilust-rator CS4,  Adobe Premiere ProCS4, Adobe InDesign ProCS4, Macromedia Flash, Dreamworks, CorelDRAW.X4,  Adobe Lightroom CS4, Nikon Capture NX2,

Čo študentom umožnilo inovovať svoj rozsah vedomosti, zručnosti a počítačovo-grafických návykov obsahu vzdelania so skvalitneným prístupom ktorý umožnila tato aktivita 4.2.

Výstupom tejto aktivity je súborná záverečná práca, pozostávajúca z kombinácie vyučovaných grafických programov, na zadanú tému, spojená s ústnou obhajobou.

 

Aktivita 4.4 Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdokumentovanie nábytku v okolí v rôznych historických obdobiach, koordinátor Ing. Marta Perignáthová

V rámci tejto aktivity Sa jednotlivé učebné texty tlačili priebežne a dokopy boli ku koncu júna vytvorený  katalóg historického nábytku v tlačenej i elektronickej forme, učebné texty Dejiny nábytkovej kultúry 1 –  starovek a stredovek, Dejiny nábytkovej kultúry 2, kde sa  rozoberalo nábytkové umenie novoveku a k tomu sa vypracovali pracovné listy pre žiakov v tlačenej aj v elektronickej podobe.

 

Aktivita 4.5 Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela, koordinátor Ing. Marta Perignáthová

Aj v tejto aktivite sa učebné texty tlačili priebežne a ku koncu júna boli vytvorené tieto výstupy aktivity: učebných textov Pozlacovanie a polychrómia, učebné texty pod názvom Nábytkárske ozdobné techniky, Učebné texty Spojivá, Učebnú pomôcku Drevokazní škodcovia. Okrem toho boli vytvorené elektronické prezentácie na vyučovanie Poznávanie drevín, kôry a listov , Nábytkárske a ozdobné techniky a Spojivá. Súčasťou výstupov sú aj prípravy vyučovacích hodín doplnené o metodické postupy a pracovné listy pre žiakov.

 Aktivita 4.6 Technologický základ, techniky a postupy v umení  pre propagačné výtvarníctvo, koordinátor Mgr. Milada Kotorová

Priebežnou prácou do konca júna sa v tejto aktivite vytvorilo 10 metodických postupov na vyučovanie predmetu technológia na témy:

Geometrická abstrakcia, inštalácia, keramika, labyrint, leporelo, nástenné techniky, kniha, symbol v umení, veda a technika, výtvarné vyjadrovacie prostriedky.,  40 prezentácií na  témy súvisiace s technológiou a výtvarným umením,

Taktiež bolo pripravených cca200 fotografií v elektronickej forme dokumentujúcich technologické procesy a súčasné výtvarné dianie.

Hlavným výstupom sú učebné texty v tlačenej forme pre žiakov a učiteľa v podrobnejšej forme.

 

Aktivita 4.7 Písmo – súčasť propagácie  pre propagačné výtvarníctvo, koordinátor Mgr. Milada Kotorová

K ukončeniu aktivity v júni 2012 bolo vytvorených 10  prezentácií, kde písmo má kľúčovú úlohu. Ide o tieto témy: Banksy, street art, body art. Tiež bolo pripravených cca 100 fotografií týkajúcich sa práce s písmom. Súčasťou výstupov sú aj práce žiakov  odovzdané v dvoch formátoch elektronicky i reálne. Boli pripravené pomôcky na vyučovanie v elektronickej forme ako obrázky na témy súvisiace s písmom: LOGO, piktogramy, street art, body art, plagát, poštová známka, grafitti a iné. Ako hlavný výstup aktivity  sa zostavil a vytlačil učebný text s tématikou a spracovaním písma.

 

Aktivita 4.8 Skvalitnenie procesu odborného vyučovania nábytkovej tvorby s využitím modernej počítačovej a didaktickej techniky- koordinátor Mgr.art. Michal Smoleňák

Aj v tejto aktivite vznikali výstupy, ktoré v júni pozostávali z Inovovaných didaktických prostriedkov, vytvorených pomocou databázy študentských prác, ktorými sú obrazové materiá.  Taktiež vznikali metodické postupy vyučovacích hodín,  kompletný návrhy interiérov a interiérových doplnkov v počítačovom programe, elektronické prezentácie. Dvojročné snaženie a zbieranie materiálu vyústilo do  tlačovej podoby učebných materiálov k skvalitneniu procesu nábytkovej tvorby pod názvom- Interiér v kocke- rozdelená do dvoch kapitol po 50 strán.

 

Aktivita 4.9. Krajinársky kurz koordinátor PaedDr. Jarmila Dobešová Serbinčíková

Táto aktivita bola ukončená skôr ako v júni, no za celý čas tejto aktivity sa zrealizovali 4 plenéry, ktorých sa zúčastnilo 80 žiakov. Všetky náklady boli hradené z financií projektu, čo bolo veľkým prínosom pre školu ale hlavne pre žiakov. Tí mohli tvoriť vo Vyšných Ružbachoch, Červenom Kláštore, v Račkovej doline a vo Vernári. Vytvorili mnoho nádherných obrazov a fotiek, ktoré bolo a bude možné obdivovať na výstavách školy.

 

Aktivity 4.10. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Polygrafia Koordinátor aktivity - Mgr. art Jozef Česla

 

Až do konca júna sa v tejto aktivite pracovalo na výstupných študentských témach- Záverečná práca žiakov 3. ročníka v programe Adobe InDesign CS5. Zámerom práce bolo zalomenie akcidenčnej tlačoviny na zadanú tému

Koncom marca 2012 sa zúčastnili 3 pedagógovia vyučovacích predmetov POL, POM, REP a OPR odborného vzdelávania (v rozsahu 24 hodín) zameraného na polygrafické technológie vo firme Typoset v Bratislave. Zaškolení pedagógovia veľmi pozitívne prijali    nové odborné poznatky z odvetvia polygrafie, ktoré budú naďalej prakticky aplikovať vo svojom vyučovacom procese.

Odovzdali sa spracované podklady do tlače pre učebné texty k vyučovacím predmetom: sadzba a montáž, polygrafia, polygrafické materiály a reprodukcia. V elektronickej forme sa odovzdali prípravy pre vyučovací predmet grafický dizajn tlačových médií.

 Dokončila sa aj súborná práca žiakov 3. ročníka v programe Adobe InDesign CS5. Zámerom práce bolo zalomenie poznámok a textov z teoretických predmetov vo forme slovníka k vyučovacím predmetom: sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály. Hotový dokument  „Polygrafický slovník“ splnil obsah a ciele aktivity 4.10. Polygrafia.

 

Takto sa nám darilo dotiahnuť našu prácu do zdarných záverov, ktoré snáď pomôžu všetkým žiakom a pedagógom k lepšej činnosti a myslím, že zlepší celkovú tvorivú atmosféru na škole. Už nás čaká len sumarizovanie projektu na záverečnej konferenciii k ukončeniu projektu, ale o tom až v inom článku.