Aktuálna realizácia aktivít (máj 2011)

Každým novým mesiacom sa náš projekt napĺňa novými a novými činnosťami a samotnými realizáciami aktivít. Jednotliví koordinátori a odborný personál sa snažia napĺňať ciele nášho projektu smerujúc k výstupom, ktoré každá aktivita má zadané. V poslednom období sa v realizovaných aktivitách uskutočnilo nasledovné:

 

Aktivita 1.4. Vzdelávanie pedag. zamestnancov na zvyšovanie odbornosti, kvalif. a získavanie kompetencií

Prebehol kurz Riadenie kvality pre riadiacich pracovníkov a kurz Manažmentu pre riadiacich pracovníkov

V nasledujúcom období sa uskutoční distančná časť vzdelávania v rámci tejto aktivity aj pre pedagogických zamestnancov, aj pre riediacich pracovníkov.

 

Aktivita 2.2. Analýza, tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu.

Do aktivity 2.2. sú zapojení všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na zasadnutiach odborného personálu boli rozdelení do pracovných tímov podľa vyučovacích predmetov a oboznámení s organizáciou a harmonogramom pracovných činností. Bola vypracovaná analýza Štátneho a Školského vzdelávacieho programu v študijných odboroch skupiny 82 a začalo sa s realizáciou prác na učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Pedagógovia sa s konkrétnymi činnosťami zapoja do aktivity v mesiaci máj 2011.

Aktivita 3.1. Zavádzanie a overenie inovatívnej efektívnej metodiky vyučovania Anglického jazyka

V rámci tejto aktivity boli doteraz vypracované zoznamy literatúry faktu, beletrie, audio-vizuálnych pomôcok, spotrebného materiálu, učebníc a zvlášť rôznych druhov slovníkov, ktoré sa stanú základom žiackej jazykovej knižnice.

Zároveň prebieha postupná tvorba multimediálnych prezentácií ako súčasť prípravy na zavádzanie IKT do vyučovania Anglického jazyka a taktiež projektového vyučovania na týchto hodinách.Odborný personál vytvára nové materiály v oblasti testovania a taktiež multimediálne prezentácie vzhľadom na zefektívnenie a modernizáciu vyučovania ANJ na SUŠ Kežmarok.

Prebehla komunikácia medzi koordinátorom a expertkou na výučbu ANJ, kde boli dohodnuté ďalšie stretnutia v prvom rade zamerané na pozorovanie metodiky a bola začatá náčuvovo- rozborová časť odborného personálu s expertkou.

Aktivita 3.2. Nové metódy a formy výučby Nemeckého jazyka

V rámci aktivity sa za posledné obdobie upravil a skompletizoval zoznam literatúry vybranej pre žiacku knižnicu a taktiež sa zároveň začalo verejné obstarávanie.

Aktivita 3.3. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Matematika

V rámci tejto aktivity bol spracovaný zoznam literatúry potrebný pre vyučovací predmet matematika, audio-vizuálnych pomôcok, spotrebného materiálu, učebníc a zvlášť rôznych druhov encyklopédii, ktoré sa stanú základom knižnice pre žiakov a pedagógov pre skvalitnenie vyučovacieho procesu Urobil sa harmonogram činností a realizácie aktivity. Začalo sa elektronické spracovávanie zadaní príkladov pre tvorbu elektronickej verzie zbierky príkladov z matematiky pre potreby našej školu.

Aktivita 3.4. Inovácia metód a foriem výučby predmetu Ekonomika

Prebehla príprava a spracovanie učebných textov, príprava a spracovanie výstupných testov č.5, č.6, príprava exkurzie – kontaktovanie NBS v Bratislave, dohodnutie podmienok návštevy NBS, dohodnutie termínu a podmienok exkurzie do Mincovne v Kremnici.

Aktivita 4.1. Tradície v novom svetle – "Zborník histórie ľudovej kultúry podtatranského regiónu

V tejto aktivite sa vykonalo fotenie odborným personálom v oblasti Starej Ľubovne- na hrade, v skanzene, v múzeu a súkromnej zbierke, kde bola zdokumentovaná tematika modrotlače pre textilnú časť zborníka. Následne prebehlo triedenie a výber vhodného fotografického materiálu. Naďalej prebieha spracovávanie textov z odbornej literatúry a ich následne pretvorenie do textovej časti o textile. Súčasťou toho je úprava a spracovávanie týchto novovzniknutých textových častí. K textovým častiam vzniká aj obrazová časť, kde sme nafotili aj niektoré nami zohnané textilné artefakty, čím nám vzniká zbierka zaujímavého a bohatého fotografického materiálu o ľudovom textile. Súčasťou toho je aj fotenie zaujímavých detailov, ktoré sa neskôr použijú pri grafickom spracovávaní zborníka.

Aktivita 4.2. Inovácia metód a foriem výučby Počítačovej grafiky v odborných predmetoch

Predpríprava fotografických materiálov k výstupu pre aktivitu, prefocovanie materiálov k aktivite, skenovanie materiálov k aktivite, internetové vyhľadávanie a zhromažďovanie materiálov k aktivite, zhromažďovanie fotografických materiálov, kompletizácia fotografických materiálov a nasledovná úprava materiálov pre aktivitu o jednotlivých svetových autoroch.

Aktivita 4.3. Efektívne využitie moderných didaktických prostriedkov v predmete Dejiny výtvarnej kultúry

Uskutočnilo zhromažďovanie obrazového materiálu k tvorbe PowerPointových prezentácií pre zefektívnenie výučby predmetu Dejiny výtvarnej kultúry. Zoznam tém kompletizovaného obrazového materiálu: americké umenie po 2. sv. vojne; art-brut (surové umenie); francúzska gotická architektúra; gotické architektonické tvaroslovie; gotické sochárstvo a ornamentika; gotická architektúra v Európe; graffiti-art; sochárstvo 20. stor. svetové; abstraktné umenie; barok v Čechách; informel a tachizmus; Mezopotámia; románske maliarstvo;

Zoznam vytvoreným PowerPointových prezentácií: gotické sochárstvo; op-art; francúzsky nový realizmus; land-art; neoexpresionizmus; rokoko; románske maliarstvo;   

Aktivita 4.4. Spoznávanie dejín nábytkovej kultúry – zdoku-mentovanie nábytku v okolí v rôznych hist. obdobiach

V rámci tejto aktivity je už napísaná 1. časť učebných textov Dejiny nábytkovej kultúry

Aktivita 4.5. Vlastnosti dreva a techniky pri tvorbe umeleckého diela

Aktivita je v štádiu zhromažďovania a kompletizácie materiálov, písania štruktúry učebných textov. Časť učebného textu je už napísaná, a pracuje sa na kompletizácii a záverečnej podobe tohto učebného textu.

Aktivita 4.6. Technologický základ, techniky a postupy v umení pre propagačných výtvarníkov

V rámci tejto aktivity prebieha tvorba učebného materiálu pre našu školu  pre  predmet technológia. Tieto učebné texty budú rozdelené na časť pre študenta – cca 60-70 strán a časť pre učiteľa – cca 120 strán. Texty sú už skoro spracované do konečnej podoby. Je však ešte potrebná grafická úprava, prípadne nejaké drobné konečné

Aktivita 4.7. Základy písma a písmo ako súčasť výtvarnej propagácie

Boli vypracované podklady z písma –v rozsahu asi 50 strán s uvedenou použitou literatúrou. Tiež sú tieto texty doplnené obrázkami alebo ručne pripravenými náčrtmi.

Tento pomocný učebný materiál bude využívaný na predmetoch navrhovanie a prax, pričom by bol zameraný najmä na praktické ukážky práce s písmom v rôznych súvislostiach s použitím netradičných alternatívnych materiálov a techník.

Aktivita 4.8 .Skvalitnenie procesu odbor. vyučovania nábytk. tvorby s využitím modernej počít. a didakt. techniky

. Pripravil sa priebežný harmonogram .Po naštudovaní materiálov k aktivite sa kompletizoval prierez témami, ktoré sú potrebné pre skvalitnenie nábytkovej tvorby. V ďalšom sa kompletizoval materiál k téme a urobil súhrn obrázkov : Farba v interiéri, Povrchové materiály. Začína sa spracovávanie textov, ktoré prebehnú dodatočnými korektúrami odborným učiteľom č.1 a 2. V mesiaci apríl došlo k stretnutiu odborného personálu a rozdeleniu úloh: 1. Informovanie o spracovaní ďalších tém- svetlo a interiér a jeho vplyv. Urobil sa súhrn textov o pôsobení svetla v interiéri a jeho psychologický účinok na človeka a pôsobenie umelého svetla na interiér. Začíname spracovávať a upravovať text do predfinálnej podoby.

4.9. Krajinársky kurz

V tejto aktivite prebehol výber vhodných lokalít zaujímavých a vhodných na jej realizáciu a prieskum trhu ohľadom konkrétnych ubytovacích zariadení, ktoré by vyhovovali našim požiadavkám, finančným možnostiam a nachádzali sa v nami vybraných lokalitách. Taktiež prebehla príprava materiálu a organizačného zabezpečenia plenérov.

4.10. Inovácia metód a foriem výučby odborného predmetu Polygrafia

Prebehla príprava základných textových a obrazových podkladov na vypracovanie konkrétnych učebných osnov i prezentácii špecializovaných na odbor polygrafie. Taktiež realizácia materiálov využíva formu skenovania odbornej literatúry, obrazovej prílohy s podporou elektronických informácii z internetových stránok, ktoré budú následne upravované v textových editoroch a grafických programoch. Na vypracovanie učebných osnov pre teoretické predmety reprodukcia, sadzba a montáž, polygrafia a polygrafické materiály sa postupne pripravujú podklady v podobe konkrétnych textov a odborných článkov. Realizácia materiálov sa v prvom štádiu spracovania zameriava na základne pojmy a texty k jednotlivým vyučovacím predmetom. Prebehlo aj hľadanie a výber obrazovej prílohy na doplnenie podkladov pre spracovanie textov v tlačenej i elektronickej forme v podobe prezentácií.

                                                                                                                                         

 Spracovala: PaedDr.J.Serbinčíková