2015_05 Pomaly sa blížime k záveru prác na tvorbe cieľov aktivít v projekte Moderna a tradícia pokračuje (APRÍL 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (APRÍL 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

Porada s odborným personálom o príprave podkladov, výtvarných materiálov a pomôcok k aktivite. Po dohode s odborným personálom sa upresnili všetky pravidlá a podmienky realizácie aktivity. Rozdelenie úloh pre odborný personál a príprava prezenčnej listiny k porade. Príprava podkladov k odbornej aktivite – 2 dňový  maliarský plenér v areáli kaštiela v Strážkach a prednáška k téme impresionizmus.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu apríla 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky, prebehli hospitácie a otvorené hodiny s expertom. 

V  apríli 2015 bol dopracovaný posledný učebný text odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková. V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku „Kombinatorika“. Ukončenie spočívalo v dokončení spracovania teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre ostatné témy.

Ďalej sa spracovávalie podkladov pre učebný text - Zbierka príkladov: Finančná gramotnosť - zhromažďovanie a výber príkladov (zadaní) pre časti:

 • Prvá časť: Úroky, pôžičky, sporenie a splácanie.
 • Druhá časť: Kam investovať?
 • kompletizácia textovej návodovej časti pod názvom: Používanie zbierky úloh a materiálov z prílohy
 • spracovávanie výsledkov riešení príkladov pre časť: Prvá časť: Úroky, pôžičky, sporenie a splácanie
 • spracovávanie výsledkov riešení príkladov pre časť: Druhá časť: Kam investovať?
 • spracovávanie zadaní príkladov pre overovanie vedomostí študentov naučeného učebného materiálu pod názvom: Vzorové testy na overenie vedomostí - Test prvý
 • spracovávanie zadaní príkladov pre overovanie vedomostí študentov naučeného učebného materiálu pod názvom: Vzorové testy na overenie vedomostí - Test druhý
 • spracovávanie úvodného testu na zistenie finančnej gramotnosti študenta pod názvom: Na úplný začiatok: Ste finančne gramotný? Otestujte sa a nájdite stratené peniaze
 • spracovávanie výsledkov riešení testov pre časť: Vzorové testy na overenie vedomostí
 • spracovanie prezentacií v programe PowerPoint pod názvom: Prezentácia v MS Powerpointe k druhej časti zbierky úloh-1
 • spracovanie vzorových príkladov spolu s riešeniami a konkrétnymi postupmi v programe MS Excel pod názvom: Zbierka úloh v MS Exceli k prvej časti zbierky úloh

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V apríli 2015 sa dokončila druhá časť učebného textu Marketing, ktorá sa dala hneď tlačiť. Tiež sa vypracovali elektronické prezentácie na tento učebný text.

Zároveň pokračovalo písanie učebného textu pre 3.roč. Propagácia a reklama, a to konkrétne obalová technika – funkcia obalu a dizajn obalu.

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite boli pripravované učebné obrazové materiály: asambláž, figúra a portrét, papier v priestore, inscenovaná fotografia, fotografie nainštalovaných klauzúrnych prác. Tiež bol pripravený textový a obrazový materiál na klauzúrnu prácu. Tieto materiály boli využívané na hodinách figurálneho kreslenia, navrhovania a praxe.

 

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

Aj naďalej sme analyzovali vzorové hodiny, tvorili výstupy z jednotlivých pozorovaní a upravovali učebné texty k jednotlivým témam v oblasti slovenského jazyka a literatúry.

Súčasťou našej práce boli pracovné porady, na ktorých sme analyzovali metódy práce aj s nadpriemernými žiakmi, ale aj spôsob práce a výsledkov v jednotlivých triedach, ktoré boli zapojené do projektu.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V mesiaci apríl som sa v aktivite 3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične venovali spolu s odborným personálom kompletizácii učebných textov, skenovaniu obrazových materiálov, popisovaniu a úprave týchto pác. Zároveň prebieha jazyková korektúra textov, formátovanie. Obálka na texty bola modifikovaná nakoľko sa materiál rozdelí na dve časti.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

 V rámci  realizácie projektu Moderna a tradícia sa organizoval v jarnom období školského roku 2014/2015 v poradí tretí a štvrtý plenér - krajinársky kurz  pre žiakov prvých a druhých ročníkov v dvoch 5-dňových kurzoch v Ždiari -Monkovej doline.

Účelom bolo nadobudnutie zručnosti žiakov, rozvoj schopnosti a techniky v oblasti výtvarnej výchovy, orientácie v plenéri s dôrazom na zlepšenie zručnosti v kresbe, farebného cítenia, zobrazenia perspektívy a hĺbky a s cieľom inovácie vyučovacieho procesu.

Plenér sa konal v týchto termínoch: 

kurz č.3: 13.04.2015 – 17.04.2015

kurz č.4: 20.04.2015 – 24.04.2015

Personálne  ZABEZPEČENIE plenéru- krajinárskeho kurzu č.3:

Učitelia:                                           Mgr. Kovalčík Stanislav

                                                         Mgr. Podolinska Nikola

                                                         Mgr.art. Tribulová Katarína

                                                         Mgr. Sroková Eva

                                                         Mgr. Majerčák Marek

Žiaci:

 1. skupina

2.skupina

3.skupina

4.skupina

5.skupina

Chiminec Patrik

Maľaková Zuzana

Bíro Erik

Karabinošová Daniela

Chovancová Viktória

Kováčik Timotej

Jacko Marek

Krettová Tatiana

Laufová Andrea

Gajan Adam

Monková Sabina

Lahetová Katarína

Gemza Lukáš

Lichvarčíková Natália

Belán Jakub

Kriaková Patrícia

Rusnačiková Diana

Malik Andrej

Zoričáková

Klaudia

Badovská Eva

 

Personálne  ZABEZPEČENIE plenéru- krajinárskeho kurzu č.4:  

Učitelia:                                           Mgr. Girgášová Zuzana

                                                         Mgr. Kotorová Milada

                                                         Mgr.art. Česla Jozef

                                                         Mgr. Trembová Alena

                                                         Mgr. Svitanová Zlatica

 

Žiaci:

 1. skupina

2.skupina

3.skupina

4.skupina

5.skupina

Tomaľová Terézia

Balážová Lenka

Vaňurová Eunika

Bašistová Patrícia

Luticová Zuzana

Neupauerová Zuzana

Kancianová Lenka

Barišová Lenka

Sivačková Miriam

Bevilaqua Adam

Polačeková Lenka

Semanová Patrícia

Kapustová Kristína

Tobiáš Kristián

Ležáková Romana

Benková Katarína

Staviarská Aurélia

Keržina Dávid

Lizáková Monika

Zvalená Kristína

 

 

Počas pobytu na plenéri v Ždiari – Monkovej doline žiaci vytvorili fotografické a výtvarné práce pod odborným vedením učiteľov, ktorí im odovzdávali svoje odborné skúsenosti. Žiaci vo svojich prácach zachytávali farebné jarné scenérie  v Ždiari – Monkovej doline a okolitej prírode. Vyskúšali si techniky kresby prírodných scenérií- technikou suchého pastelu na imprimitúre liehovým moridlom, maľbu akrylovými a olejovými farbami, tiež fotografovanie detailov kvetov a rastlín - fotografovanie v prírode s použitím makrokrúžkov, tvorivé využitie hĺbky ostrosti a iné zaujímavé techniky, ktoré ich obohatili.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne apríl 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn  graficky upravujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

Texty prešli jazykovou korekciou. Dodatočne sa pripravuje obrazová príloha.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite boli pripravované textové a obrazové materiály k vytvoreným príkladom z praxe, napríklad tvorba uputávky, práca so zdrojmi, príprava otázok vrámci besedy, motivačný vstup k danej téme, záver ako ukončenie a pod. Tieto materiály boli využívané na hodinách technológie.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V apríli sa pokračovalo  v spracovávaní  pracovných listov a elektronických prezentácií pre odbor KRP. Tiež prebehlo overovanie učebného textu Špeciálna chémia a technológia na hodinách Špeciálnej chémie v IV.B triede odbor KRP a Materiály v II.B triede odboru KRP.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V apríli sa zabezpečilo zriaďovanie dielne, zariadení a  umiestňovanie príslušenstva do keramickej dielne.

Tiež sa uskutočnila kontrola, skúška jednotlivých zariadení.

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

 

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)