2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci marec boli vytvorené aj overené pracovné listy, boli vytvorené aj overené modulové situácie ako príprava na maturitné skúšky, boli vytvorené aj overené obrazové materiály ako didaktický prostriedok pre odpoveď žiaka v danej téme: maľba, keramika, grafika, kaligrafia, moderný plagát poukazujúci na históriu, riedidlá, lepidlá, ušľachtilé sochárske materiály a pod.