2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivít v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (FEBRUÁR 2015)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 •  Aktivita ukončená

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

V mesiaci február sa nerealizovali ani nevykazovali žiadne aktivity a výstupy.

Realizácia aktivity je naplánovaná na mesiac marec 2015.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu februára 2015 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A. Zároveň pokračovala spolupráca s expertom matematiky. 

Vo februári 2015 boli vypracované učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bol spracovaný celok „Goniometria a trigonometria“. Spracovanie spočívalo v spracovaní teoretickej časti učebného textu a vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Zobrazenie množiny R do jednotkovej kružnice
 • Goniomentrické funkcie
 • Vlastnosti funkcií sínus a kosínus
 • Vlastnosti funkcií tangens a kotangens
 • Ďalšie vlastnosti goniometrických funkcií
 • Goniometrické rovnice
 • Dve vety o hodnotách goniometrických funkcií
 • Súčtové vzorce
 • Ďalšie goniomentrické vzorce
 • Definícia goniometrických funkcií použitím pravouhlého trojuholníka
 • Sínusová veta
 • Kosínusová veta
 • Súhrný prehľad vzorcov

Ďalej sa spracoval učebný text s názvom „Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice“ Ku každej téme tohto učebného textu bol spracovaný aj súbor vzorových príkladov spolu so vzorovými  riešeniami týchto príkladov. V tomto tematickom celku boli spracované nasledujúce témy:

 • Kvadratická funkcia
 • Graf kvadratickej funkcie
 • Kvadratická rovnica
 • Vzorec pre korene kvadratickej rovnice
 • Riešenie ďaľších kvadratických rovníc

V nasledujúcich dvoch mesiacoch plánujeme spracovať ešte učebné texty pod názvom:

 • Kvadratická funkcia. Kvadratické rovnice a nerovnice (dokončenie)
 • Stereometria
 • Kombinatorika
 •  

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Vo februári 2015 sa pokračovalo na spracovaní učebných textov:

Bol vypracovaný tematický celok učebného textu Marketing pre 4.roč. odboru Propagačné výtvarníctvo: Marketingový mix. Pokračuje sa tiež na písaní učebného textu pre 3. roč. Propagácia a reklama, 2.časť. Tematické celky: Vnímanie reklamy, farba, písmo.

 

Ing. Denisa Mačáková, koordinátor aktivity 3.3. Propagácia a reklama

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci február bola vytvorená prezentácia školy ako prierez od jej vzniku až po súčasnosť po jednotlivých odboroch ako prezentačný a propagačný materiál. Didaktický materiál vytvorený v minulých mesiacoch ako ukážky práce s písmom, kompozičné rozloženie textu boli overované ma hodinách. Taktiež boli využívané na hodinách ukážky minimalistickej tvorby, novej figurácie, hyperrealizmu, informelu. 

 

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V aktivite č.3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme sa zameriavali na overovanie výučby podľa pripravených materiálov – učebné texty pre IV. ročníky / tzv. vzorové hodiny / prioritne a následne v triedach III.A,II.A,II.B a  I.A. Priebežne obaja učitelia konzultovali svoje odučené hodiny s expertkou, ktorá im odborne poradila a doplnila jednotlivé požiadavky v rámci vyučovacieho procesu v súlade s metodickými pokynmi.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Vo februári  v rámci aktivity 3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične sme spolu s tímom pracovali na grafickej úprave textov, ktoré budú finalizované v najbližších mesiacoch. Zároveň prebiehalo skenovanie a popisovanie obrazového materiálu, ktorý je určený ako učebná pomôcka  v predmete dejiny výtvarnej kultúry.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  aktivita bude pokračovať ďalším krajinárskym kurzom (plenérom) v apríli 2015.

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne február 2015 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej doplňujú učebné texty a obrazová príloha k jednotlivým kapitolám.

 • Texty prechádzajú jazykovou korekciou.
 • Pripravuje sa obrazová príloha.
 • Spracovávajú sa PPT prezentácie.

V tomto mesiaci nebolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom.

 

Správu zhotovila

Koordinátorka aktivity Mgr. Nikola Podolinská

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite v mesiaci február boli na hodinách praktických výtvarných predmetov overované témy týkajúce sa praktických ukážok kombinovaných výtvarných techník od renesancie až podnes. Bola vytvorená vzorkovnica pigmentov. Overili sa ukážky grafickej tlače, tlače peňazí, signovanie, adjustácia.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Pokračovalo sa v spracovávaní  pracovných listov pre odbor KRP.

 

Ing. Denisa Mačáková, koordinátor aktivity 4.4.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V mesiaci február sme pokračovali v  písaní metodickej príručky - pracovných listov (Tvorba uška na nádobu,  Tvorba jednoduchej nádobky - ručné točenie).
Tiež sme upravovali niektoré časti videa a dopĺňali do nich texty.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

V mesiaci februári sme sa venovali symetrii v tvorbe kruhového ornamentu, realizovali sme paravánčeky s maľbou na fóliu. Pracovali sme na overovaní  témy: Geometrická kompozícia inšpirovaná Pietrom Mondrianom, kde sme uplatnili aj zlatenie.

...fotky...

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V mesiaci február sa pracuje na didaktickej pomôcke, ktorá slúži na rozširovanie predstáv a podporu obrazotvornosti a skladá sa z kruhu otvoreného farebným spektrom rôznorodých vecí  bežne sa nachádzajúcich v obytných interiéroch. Kruhom sa dá manipulovať , dá sa otáčať a v praxi sa dá využiť pri zadávaní praktických úloh a riešení rôznorodých požiadaviek možného klienta.

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)

 

V tomto mesiaci sme sa oboznamovali s novým technickým vybavením, študovali sme inštruktáže k jednotlivým zariadeniam a prakticky využívali konkrétne nástroje pre tvorbu v oblasti médií. Koordinácia bola taktiež zameraná na požiadavky vybavenia odbornej učebne.