2015_01 Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (november 2014)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (NOVEMBER 2014)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)

 

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 •  Aktivita ukončená

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiaci november v rámci aktivity 2.2 Začínam podnikať prebehli prednášky k danej problematike pre 60 žiakov 3. a 4.ročníka školy. V rámci prednášok žiaci pracovali na malom projekte zameraného na založenie živnosti. Prednášky prednášali externí lektori. Odborný personál pracoval na učebných textoch na témy. ˮ Podnikanie podľa živnostenského zákona, Príspevok na začatie podnikania, Zostavenie podnikateľského plánu, Práva z duševného vlastníctva, Personálna činnosť podniku, Daňová sústava.

...fotky...

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)

Aktivita je v štádiu prípravy na podporu medzipredmetnej väzby výtvarných odborných predmetov s vyučovacím predmetom dejiny výtvarnej kultúry. Konfrontácia realizovaných prác žiakov z prvého absolvovaného turnusu. Konzultácia s pedagógmi o príprave podkladov a stanovení termínu na realizáciu druhého 2-dňového turnusu. Plánované obdobie naplnenia aktivity je marec 2015.

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)

V priebehu novembra 2014 sa pokračovalo v písaní učebných textov a pracovných listov na predmet matematika. Tieto študijné materiály sa zároveň overovali, a to v triedach II.A, II.B a I.A.

V  novembri 2014 sa vypracovali učebné texty odborným personálom Mgr. Jarmila Zoričáková:

V rámci aktivity bolo ukončené spracovanie celku  „Lineárne funkcie. Lineárne rovnice, nerovnice a ich sústavy“. Ukončenie spočívalo vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Rovnice s neznámou v menovateli
 • Slovné úlohy
 • Lineárne nerovnice s jednou neznámou
 • Rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou
 • Sústavy nerovníc s jednou neznámou
 • Sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi
 • Množiny koreňov sústav dvoch rovníc s dvoma neznámymi

Slovné úlohy

Ďalej bolo ukončené spracovanie celku  „Zhrnutie a prehĺbenie učiva zo základnej školy“. Ukončenie spočívalo v dopracovaní teoretickej časti učebného textu a následne vo výbere vhodných vzorových riešených príkladov pre témy:

 • Základné poučenia o matematických vetách
 • Základné množinové pojmy
 • Racionálne a iracionálne čísla
 • Vlastnosti reálnych čísel
 • Mocniny s celým exponentom
 • Desiatková sústava a sústavy s iným základom
 • Druhá a tretia odmocnina

Začalo sa pracovať na tematickom celku: „Funkcie“ a to spracovaním témy „Mocninové funkcie“ a výberom vhodných vzorových riešených príkladov pre tému „Nepriama úmernosť“.

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V  novembri 2014 sa vypracovali tieto učebné texty:

 • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Marketingové nástroje a postupy, Marketingový informačný systém, Správanie zákazníkov.

 

 • odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Vonkajšia reklama – výhody, nevýhody. Internet – výhody, nevýhody. Používané typy písma. Výber slov a dĺžka viet. Dôležitosť farby v reklame.

Zároveň prebehlo overovanie učebných textov v IV.A PV na predmete Propagácia a reklama.

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiaci november boli spracovaní pre praktické potreby vyučovania v tejto aktivite títo autori: Camille Bombois, Gerhard Richter, Charles Sheeler, ack Beal, Malcolm Morley, Philip Pearlstein, Alfred Wallis, André Bauchant, Artur Boyd, tiež hyperrealizmus ako aktuálne výtvarné vyjadrenie. Autori a ikážky boli vyberaní na základe možnej voľby priamej inšpirácie pre praktickú tvorbu, tiež pre praktické maturitné práce.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V mesiacoch október až november prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax. Žiaci 4. ročníka SKT pracovali na návrhoch paličkovaných odevných doplnkov, ktoré následne začali zhotovovať.

V novembri sme sa zúčastnili exkurzie spojenej s odbornou prednáškou v Múzeu v Kežmarku, ktorá bola zameraná na historický vývin ľudového odevu a používanie čipky (a zvlášť paličkovanej) v tomto odeve. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V aktivite 3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme v mesiaci november 2014 kompletizovali učebné  texty pre 1.-4. ročník a upravovali do výslednej podoby. Po niekoľkých spoločných konzultáciách sme sa dohodli na úplnom a konečnom vyznení textov. Súčasťou porád projektového tímu bola tiež príprava a témy pre jednotlivé vzorové hodiny pre IV.ročníky.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V mesiaci november 2014 sme sa v aktivite venovali kompletizácii textov potrebných pre učebné texty, skenovaniu potrebného obrazového materiálu a následnému vkladaniu obrazového materiálu do textov. Zároveň prebiehala jazyková úprava textov po gramatickej stránke.

Odborný personál Mgr.art. Jozef Česla pracoval na tvorbe obálky na učebný text a odborný personál Mgr. Nikola Podolinská pracovala na grafickej úprave celkovej podoby učebného textu.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 •  Aktivita ukončená

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne november 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou.

 Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia.

Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov a spracovanie obrazovej prílohy.

 V tomto mesiaci bolo zasadnutie s koordinátorom a odborným personálom, kde sme si doplnili rozdelenie úloh na najbližšie obdobie.

 

Momentálne sú rozpracované tieto ďalšie kapitoly:

 

Rozdelenie fotografických prístrojov podľa obrazového formátu:  Maloformátové, strednoformátové a veľkoformátové prístroje

Veľkosti snímačov fotografických prístrojov

Veľkosti  papierových formátov A,B, C,D

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V tejto aktivite sa pripravovali testy pre žiakov z dejín umenia.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

V rámci aktivity 4.3. sa uskutočnili stretnutia s odborným personálom, kde sme si rozplánovali činnosť súvisiacu s aktivitou do konca kalendárneho roka.

V septembri sme sa zúčastnili exkurzie v Podtatranskom múzeu zameranej na expozíciu o textile a čipkách, ktoré sú uložené v depozite múzea.

V mesiacoch september až november prebiehalo overovanie na hodinách- priama činnosť so žiakmi, v predmetoch navrhovanie, prax, praktické cvičenia, počas ktorých navrhli a zhotovili žiaci 4. ročníka SKT scénické kostýmy, žiaci 4. ročníka PV pracovali na návrhoch na maľbu na hodváb a žiaci 2. ročníka pracovali na návrhoch na textilnú potlač. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiách.

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

V priebehu novembra 2014 prebehlo písanie a overovanie učebných textov:

 • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli dopracované učebné texty na predmet Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce, obálka, finálna úprava, príprava na tlač. Overovanie týchto učebných textov prebehlo v IV.B KRP na predmete Špeciálna chémia a v II.A na predmete Materiály.

 

 • odborný personál 3 – Bc. Vladimír Reznický

Boli vypracované pracovné listy k vybraným témam z napísaných učebných textov predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce.

 

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V priebehu novembra 2014 pokračovali konzultácie s odborným personálom a písanie učebných textov a pracovných listov na tému „Práca s hlinou“  a tiež zhotovenie elektronických prezentácií o keramickej dielni, náradí používanom v keramickej dielni, postupe práce....

Tiež sme konzultovali aj s odborníkmi z praxe a následne s odborným personálom písali učebné osnovy na odborný výcvik pre 2ročný učebný odbor zameraný na keramiku.

Fotili sme pripravované priestory na zriadenie dielne, keramickú pec, prácu na hrnčiarskych  kruhoch, keramické techniky. Z týchto fotografií budú zhotovené propagačné materiály.

Verejné obstarávanie na zariadenie keramickej dielne je na konečnej kontrole v ASFEU v Bratislave.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

V mesiaci november sme pripravili prezentácie v PowerPointe : História a lokality tvorby sklomaľby na území Česka a Slovenska, Maľovanie na sklo, pracovný list na tému:  Sklomaľba v štýle Tiffany /kvety, jazero a labuť/.

Vyzdobili sme učebňu na DOD- príprava miniatúrnych paravánov s vianočnou tematikou, výzdoba okien anjelmi. Prácu so žiakmi zachytávame na fotografiách.

Tematicky sa zameriavame aj na klasickú sklomaľbu aj na falošnú vitráž. Vtedy využívame geometrickú abstrakciu. Niektoré práce sme dopĺňali aj zlatením.

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

V mesiaci november sa v aktivite 4.7 činnosti nasmerovali  k náplni obsahu formou vytvárania návrhov na prípravu učebne so snahou o zapojenie teoretických poznatkov v oblasti interiérového dizajnu v súlade s psychohygienou žiakov na vyučovacom procese s požiadavkami na výučbu daného predmetu v odbornej učebni a príprav spojených s danou učebňou.

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)