2014_05-06 Pokračujeme v práci na učebných textoch

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková

V rámci aktivity 3.2 Matematika pre potreby trhu práce naďalej pokračuje postupné spracovávanie textových podkladov pre spracovanie učebných textov. V rámci aktivity tiež prebieha výber vhodných vzorových príkladov k daným témam. Postupne prebiehalo aj overovanie už spracovávaných učebných materiálov a použitej metodiky na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých ročníkov. Následne prebehne vyhodnotenie metodiky a záverečné spracovanie učebného materiálu pre potreby výstupu k danej aktivite.

Do tejto chvíle sú spracované učebné texty s nasledujúcim tematickým zameraním: Základy planimetrie, Výrazy a ich úpravy a čiastočne Funkcie.