2014_05-06 Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (máj - jún 2014)

 

Čo sa udialo a deje v projekte Moderna a tradícia po aktivitách (máj - jún 2014)

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková

- aktivita ešte neprebieha

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová

Na začiatku aktivity prebehla jej príprava, ktorá pozostávala zo spracovania podpornej dokumentácie k vzdelávaniu v rámci aktivity 1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Podpornú dokumentáciu potrebnú pre realizáciu aktivity tvorili:

 • Harmonogram vzdelávacej aktivity

 • Zoznam lektorov a frekventantov

 • Rozdelenie lektorov a frekventantov do skupín

 • Časový harmonogram jednotlivých lekcií vzdelávania

 • Prezenčné listiny zo vzdelávania

Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v mesiacoch február – máj 2014 v počte 80 hodín. Vzdelávanie bolo realizované v učebniach  školy,  k výučbe  lektori využívali interaktívne tabule.

Lektorovali interní pedagogickí  zamestnanci školy (vyučujúci anglického a nemeckého jazyka):

-Mgr. Lojek Marián -  anglický jazyk

-Mgr. Kovalčík Stanislav- anglický jazyk

-Ing. Lizáková Bibiana- anglický jazyk

-PaedDr. Paľonder Peter– nemecký jazyk

Vzdelávalo sa 20 pedagogických zamestnancov:

            - Mgr. art.  Jozef Česla                                  - Bc. Vladimír Reznický

- Mgr.  Peter Dobrovič                                  - MgrA.  Marek Rusňák

- Ing. Anna Dominiková                               - Mgr. Eva Sroková

- Mgr. Zuzana Girgášová                              - PaedDr. Jarmila Dobešová
                                                                            - Serbinčíková

- RNDr. Danica Hanuliaková                        - Mgr. Zlatica Svitanová

- Mgr. Milada Kotorová                                - Mgr. Alena Trembová

- Mgr Miroslava Kovalčíková                       - Mgr. art. Katarína Tribulová

- Ing. Denisa Mačáková                                - Mgr. Nikola Podolinská

- Mgr.  Marek Majerčák                                - Ing. Marta Perignáthová

- Mgr.   Anna Pirožeková                              - Mgr. Jarmila Zoričáková

Lektori si pripravovali náplň jednotlivých lekcií podľa časového harmonogramu. V rámci vzdelávania sa preberali gramatické pravidlá k jednotlivým lekciám, praktické cvičenia zamerané na správne používanie cudzieho jazyka a hlavne na správne zvládnutie základnej a mierne pokročilej komunikácie v cudzom jazyku. Frekventanti kurzov absolvovali aj písanie diktátov v rámci jednotlivých lekcií a na záver prebehlo záverečné preskúšanie zvládnutých poznatkov jednotlivých lekcií a záverečný test overenia získaných poznatkov. Frekventanti vzdelávania vyjadrili úroveň svojej spokojnosti s realizovanou aktivitou prostredníctvom dotazníka. Vo všeobecnosti vyjadrili spokojnosť s vysokou odbornou úrovňou lektorov a podmienkami jej realizácie.

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 - aktivita ešte neprebieha

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková

 ----

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiacoch máj a jún v rámci aktivity odborný personál začal pracovať na učebných textoch na témy Kontaktné miesto a jeho fungovanie, Úprava vzťahov s inými partnermi v podnikaní.

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiacoch máj a jún prebehli dve pracovné stretnutia s odborným personálom. Na týchto stretnutiach bol odborný personál informovaný o náplní aktivity ,boli  zadané úlohy odbornému personálu V rámci aktivity odborný personál začal pracovať na učebných textoch na témy Rodinný rozpočet a plánovanie financií, Študent za všetky drobné spojené s finančnou gramotnosťou.

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková

----

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková

V rámci aktivity 3.2 Matematika pre potreby trhu práce naďalej pokračuje postupné spracovávanie textových podkladov pre spracovanie učebných textov. V rámci aktivity tiež prebieha výber vhodných vzorových príkladov k daným témam. Postupne prebiehalo aj overovanie už spracovávaných učebných materiálov a použitej metodiky na vyučovacích hodinách v rámci jednotlivých ročníkov. Následne prebehne vyhodnotenie metodiky a záverečné spracovanie učebného materiálu pre potreby výstupu k danej aktivite.

Do tejto chvíle sú spracované učebné texty s nasledujúcim tematickým zameraním: Základy planimetrie, Výrazy a ich úpravy a čiastočne Funkcie.

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Cieľom aktivity je vytvoriť učebné texty a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka, zefektívniť prácu učiteľa a zaujať žiakov.

Aktivita je určená pre študentov odboru propagačné výtvarníctvo 2. až 4. ročníka. Vzhľadom na to, že na predmet propagácia a reklama nie sú dostupné učebnice, je potrebné spracovať študijný materiál.

Postup:

 • spracovanie učebných textov na predmet propagácia a reklama v 2.až 4. ročníku, odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková – vypracuje učebné texty pre 4. roč.; odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová vypracuje učebné texty pre 2. a 3. roč.;

 • používať tieto vypracované materiály pri výučbe predmetu propagácia a reklama,

 • vytvoriť prezentácie k vybraným témam.

Výstup:

študijný materiál aplikovaný na potreby školy a študentov pre predmet propagácia a reklama v 2.- 4. ročníka odboru propagačné výtvarníctvo.

V mesiacoch február až jún 2014 sa vypracovali tieto učebné texty:

 • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Podstata marketingu, marketingové riadenie, marketingový plán, analýza marketingového prostredia.

 • odborný personál 2 – Mgr. Zuzana Girgášová

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky:

Základná terminológia, vznik a vývoj propagácie a reklamy, pravidlá a zásady propagácie a reklamy.

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiacoch máj a jún bolo v tejto aktivite vykázaných 10 hodín koordinácie, v ktorých sa rozoberali prebraté témy, prebiehala úprava textov, doplnenie obrázkov a citácií. Pripravovaný materiál sa sprehľadňoval, redukoval sa nadmerný a prebytočný materiál. Bolo vybratých a spracovaných 11 autorov neoexpresionizmu, minimalizmu a novej figurácie, pričom sa brali do úvahy požiadavky školy, hlavne praktických maturitných skúšok. Bolo odučených 17 hodín overovania vzniknutého učebného materiálu.

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

V rámci aktivity č 3.5.sa v mesiacoch máj a jún prebehlo stretnutie koordinátora s odborným personálom Na tomto pracovnom stretnutí boli zadelené úlohy odbornému personálu.  V rámci aktivity sa dokončila prvá časť zo skupiny scénických kostýmov k vybraným divadelným predstaveniam.

V  prvej časti sa dokončili žiacke návrhy na moderné spracovanie scénického kostýmu k vybranému divadelnému predstaveniu ..Podľa vybraných návrhov sa zhotovilo päť scénických kostýmov

Ďalej prebehlo inštalovanie scénických kostýmov vo výstavných priestoroch Tatranskej galérií v Poprade. Celý priebeh činnosti v rámci aktivity je zdokumentovaný na fotografiach. a CD nosičoch.

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 ----

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V tejto aktivite sme aj naďalej obaja vyučujúci Slovenského jazyka a literatúry pracovali na tvorbe textov a príprave doplňujúceho obrazového materiálu, ktorý sme priraďovali k jednotlivým témam.

Spracovávali sme témy:

 • Básnický symbol 

 • Charakterový typ hrdinu.

Rozpracovávaná bola aj naďalej téma Svetovej realistickej literatúry.

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V priebehu mesiacov máj a jún práca na  aktivite pokračovala. Úlohy boli rozdelené a odborný personál 2 a 3- Mgr.art. J.Česla  a Mgr. N. Podolinská pracovali na skenovaní materiálov z odbornej literatúry J. Pijoan, Dejiny umenia. Naskenovaný materiál orezávala a popisovala koordinátorka Mgr. M. Kovalčíková.  Koordinátorka pokračovala v tvorbe učebných textov z Dejín výtvarnej kultúry, spracovávala témy Impresionizmus, Postimpresionizmus, Secesia, Umenie na Slovensku v druhej polovici 19. storočia. Texty boli dopĺňané reprodukciami a komentármi.

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Stanislav Kovalčík

- aktivita ešte neprebieha

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská

Za obdobne máj/jún 2014 sa v aktivite 4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn i naďalej píšu učebné texty k jednotlivým kapitolám, ktoré budú na konci aktivity vytlačené. Postupne sú dopĺňané texty v jednotlivých kapitolách a prechádzajú jazykovou korekciou. Činnosť koordinátorky aktivity- Zabezpečuje a koordinuje aktivitu po technickej stránke, pripravuje prezenčné listiny, riadi zasadnutia. Činnosť odborného personálu spočíva v písaní a textov a jazykovej korektúre textov.

 

Momentálne sú spracované tieto kapitoly:

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová

V mesiacoch máj a jún bolo v tejto aktivite vykázaných 16 hodín koordinácie, v ktorých sa pripravovali a konkretizovali požiadavky a možnosti výberu a úpravy materiálu pre žiakov, pričom sa sledovalo svýšenie kvality prípravy žiakov na teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Boli skenované obrazové prílohy, pripravili sa prezentácie, kde bola prepojená fotografia s históriou., možnosti práce s internetovými zdrojmi pre žiakov., inšpirácie pre ďalšie smerovanie žiakov po skončení školy., klasické a moderné riešenie priestoru v krajine v súčasnej maľbe. Bola odučená 1 hodina overovania vzniknutého učebného materiálu.

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová

 ----

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková

Cieľom aktivity je zlepšenie úrovne výučby a predstavivosti žiakov prostredníctvom vybavenia odbornej učebne technickým a materiálovým vybavením. Vytvoriť učebné texty a overiť ich vo vyučovacom procese s cieľom zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom tvorivého učiteľa a aktívneho žiaka. Zefektívniť prácu učiteľa a zaujať žiakov.

Táto aktivita je určená pre študentov odborov Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba. Náplňou učebných osnov v týchto odboroch sú rozbory materiálov (makroskopická a mikroskopická stavba, vlastnosti materiálov, chemické rozbory). Cieľom je zefektívnenie výučby predmetov technológia, chémia, materiály a špeciálna chémia prostredníctvom vybavenia novej odbornej učebne a využitia moderných didaktických prostriedkov.

Postup:

 • vybavenie odbornej učebne technickým, materiálovým vybavením a odbornou literatúrou pre odbory Konzervátorské a reštaurátorské práce a Scénická kostýmová tvorba

 • spracovanie učebných textov,

 • používať tieto vypracované materiály pri výučbe,

 • spracovanie rozborov materiálov.

Výstup:

 • študijný materiál aplikovaný na potreby školy - testy a učebné texty, pracovné listy pre žiakov.

 

V priebehu mesiacov marec až jún 2014 prebehlo písanie učebných textov:

 • odborný personál 1 – Ing. Denisa Mačáková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky predmetu Špeciálna chémia, 4. roč, odboru Konzervátorské a reštaurátorské práce:

Pomocné látky v drevárskom priemysle, definícia a základné pojmy, filmotvorné látky.

 

 • odborný personál 2 – Ing. Anna Dominiková

Boli vypracované učebné texty na tieto tematické celky na predmet technológia a materiály v odbore Scénická kostýmová tvorba:

Druhy a rozdelenie textílií, Bezpečnosť práce, Metódy určovania druhu textilných vlákien.

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

V priebehu mesiacov apríl, máj, jún sme diskutovali o danej problematike, hľadali priestory na zriadenie keramickej dielne. Tiež sme dopĺňali zoznam materiálu, potrebného na prácu s hlinou.

Rozdelili sme si úlohy na spracovanie metodickej príručky na prácu s hlinou, jej obsah a štruktúru. Tiež sme rozdiskutovali tému učebných osnov pre 2-ročný učebný odbor.

Zoznam materiálu a zariadenia do keramickej dielne sme postúpili kolegom na verejné obstaranie.

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová

 -----------------

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová

---------

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák

 ----