Projekt „Premena tradičnej školy na modernú“

20.09.2010 21:23

Dať múzam možnosť naplno sa realizovať bolo našou túžbou pri tvorbe projektu „Premena tradičnej školy na modernú“. Krásnym zadosťučinením pre všetkých, ktorí na projekte pracovali, bola aj správa, že náš projekt prešiel a finančná dotácia z európskych fondov smeruje práve pre našu školu.

Tento projekt, podporený  Štrukturálnymi fondmi európskej únie, Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU, má prispieť k rozvoju úrovne štúdia na Strednej umeleckej škole v Kežmarku a k zvýšeniu vzdelanosti našich pedagógov.

Cieľovou skupinou projektu sú všetci študenti a pedagógovia Strednej umeleckej školy v Kežmarku, ktorí budú spolu napĺňať obsah aktivít, ktoré sa v projekte vypracovali. Aktivity sú zamerané na zlepšenie materiálového vybavenia odborných učební, ale aj na tvorbu nových učebných textov pre študentov, pomôcok a pod. Jednotlivé aktivity zahŕňajú aj mimoškolské akcie, ako sú plenéry a exkurzie, ktoré rozšíria vyučovací proces o nové metódy. Každá z realizovaných aktivít smeruje výstupu, ktorým sú už spomínané učebné texty, pracovné listy alebo zborníky týkajúce sa umenia v našom regióne.

Táto možnosť, ktorá sa nám naskytla v podobe tohto finančného grantu, nám otvára nové možností realizácie a my sa posnažíme túto šancu naplno využiť.