Záverečná správa k aktivite 4.9.

Naša práca na plenéroch sa ukončila....

Ukončením realizácie všetkých plenérov z  aktivity 4.9. sa pre nás ukončila jedna z činností, ktoré obohatili náš vyučovací proces a hlavne to obohatilo a zmenilo vyučovanie našich žiakov, ktorí boli do tejto aktivity zapojení. Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť priestor pre žiakov školy a pre ich tvorbu priamo v plenéri. Táto možnosť bola prínosom hlavne pre žiakov, ktorí sa bežne plenérov organizovaných školou nezúčastňovali z finančných dôvodov a to ochudobňovalo ich vývoj vo výtvarnej tvorbe. Preto túto aktivitu žiaci vrelo privítali a aj ju hodnotia veľmi pozitívne a ako veľmi prínosnú pre ich ďalší výtvarnú tvorbu.

V rámci tejto aktivity sa zrealizovali 4 plenéry – dva plenéry v mesiaci jún v školskom roku 2010/2011 to bol plenér vo Vyšných Ružbachoch a plenér v Červenom kláštore. Ostatné dva plenéry sa organizovali v školskom roku 2011/2012 v mesiaci október a konkrétne v Račkovej doline a vo Vernári. Spolu sa na všetkých plenéroch zúčastnilo 80 žiakov našej školy spolu s odborným pedagogickým dozorom z nášho pedagogického zboru.

  1. Plenér sa konal vo Vyšných Ružbachoch v termíne 13.6.2011 do 17.6.2011, pod odborným vedením Mgr. Milady Kotorovej, Mgr.art. Ladislava Galka, Mgr. art.  Kamila Kozuba, Mgr. Aleny Trembovej, Mgr.art. Michala Smoleňáka. Na tomto plenéri bola trieda 2.B v počte 20 - odbory: fotografický dizajn, grafik tlačových médií. Výsledky práce týchto žiakov sú preto skôr fotografického charakteru alebo poňali prírodu čistým graficko- maliarským spôsobom. Pri práci žiaci použili techniky kresba ceruzou, striekanie sprejmi, maľba akrylom, temperou a kombináciou týchto techník. Okrem toho žiaci s pedagógmi tvorili inštalácie v prírode- land art a fotograficky dokumentovali svoj umelecký pohľad na krajinu a detaily v nej. Okrem konzultácií pri práci pedagógovia poskytovali žiakom aj večerné skupinové hodnotenia a odborné prednášky.
  2. Plenér sa konal v Červenom Kláštore v termíne od 20.6.2011 do 24.6.2011, pod odborným vedením PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková, Mgr. Zuzana Girgášová, Mgr. Nikola Podolinská, Mgr.art. Marek Rusňák, PaedDr. Ladislav Majoroši. Tohto plenéru sa zúčastnili žiaci 2.A triedy v počte 20- odbory- propagačné výtvarníctvo. Táto skupina pracovala výtvarnými technikami kresba ceruzou, kresba tušom, akvarelovými farbičkami, akvarelom, temperovými farbami, akrylovými farbami a kombináciou týchto techník. Pracovalo sa na výkresy, akvarelový papier, sololit a kartón a to v rôznych formátoch do formátu A3. Pracovalo sa na štúdiach prírodných detailov, malých výsekoch krajiny, veľkých výsekoch krajiny a celkových pohľadov na krajinu so zaujímavými detailami. Aj tu odborný personál konzultoval priebežne so žiakmi pri práci a aj viedol večerné konzultácie hodnotenie prác. Okrem toho žiakom prednášali odborné prednášky o krajinomaľbe.
  3. Ako v poradí tretí bol organizovaný plenér v Račkovej doline v termíne od 3.10.2011 do 7.10.2011, pod odborným vedením PaedDr. Ladislav Majoroši, PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková, Mgr. Zuzana Girgášová, Mgr. Stanislav Kovalčík a Mgr.art. Jozef Česla. Tohto plenéru sa zúčastnili naši nový druháci triedy 2.A v počte 20 – odbory- propagačné výtvarníctvo a scénická a kostýmová tvorba. Títo žiaci pracovali pri tvorbe svojich prác výtvarnými technikami- kresba ceruzou, maľba akvarelom, akvarelom a akvarelovými farbičkami, temperou, akrylom a kombináciou týchto techník. Tvorilo sa na výkresy, akvarelové papiere, kartón a sololit. Námetmi ich prác boli štúdie prírodných detailov, štúdia malého výseku krajiny, pohľady do vnútra lesa, na potok, na otvorenú krajinu. Zdokonaľovali sa v práci s farbou a kompozíciou. Obohatením plenéru bol peší výlet do Múzea liptovskej dediny v Pribyline, kde žiaci mali odborný výklad a potom tam taktiež tvorili svoje maľby. Na celú tvorbu dohliadal odborný personál so svojimi radami a večernými konzultáciami a hodnotením
  4. Posledným realizovaným kurzom bol plenér vo Vernári v termíne od 10.10.2011 do 14.10.2011, pod odborným vedením Mgr. E. Sroková, Mgr.art. Marek Rusňák, Mgr. Nikola Podolínska, Mgr.art. Kamil Kozub, Mgr.art. Michal Smoleňák.. Na tomto plenéri bola trieda 2.B v počte 20 žiakov- odbory- fotografický dizajn a reštaurátorské a konzervátorské práce. Práce týchto žiakov boli v dvoch formách- jedni tvorili pomocou výtvarných techník a druhí fotili a upravovali fotky grafických programoch. Námety boli- dedina, štúdie detailov krajiny, umelecký pohľad na krajinu, svetelné a atmosferické zmeny v prírode, otvorené pohľady na krajinu, malé alebo veľké výseky krajiny. Pracovali s výtvarnými technikami ako kresba ceruzou, kolorovaná kresba ceruzou doplnená akvarelom, maľba temperou, akrylom a kombináciou týchto techník. Žiaci odboru fotografický dizajn zaznamenávali svoj pohľad na krajinu pomocou fotoaparátu a neskôr svoje fotky ešte upravovali pomocou grafických programov, čo zvýšilo ich kvalitu. Ku kvalitným a zaujímavým výsledkom opäť prispel aj od odborný personál, ktorý so žiakmi konzultoval a svojimi radami korigoval ich tvorbu.

Ukončením všetkých plenérov z  aktivity sa tak skončila práca žiakov aj odborného personálu, ktorý na aktivite pracoval. Ja, ako koordinátor som sa snažila naplno pracovať v prospech a zdarnú realizáciu všetkých plenérov. Snažila som sa zabezpečiť materiálne všetky plenéry, spolupracovať s odborným personálom, riadiť ich činnosť a dohliadať na realizáciu a naplnenie výstupov z aktivity. Týmto sa naplnil obsah tejto aktivity v súlade s časovým i tématickým obsahom celej aktivity.