Zaradenie nových študijných odborov pre SUŠ Kežmarok

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť účastníka konania Prešovský samosprávny kraj vo veci zaradenia nových študijných odborov pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, Kežmarok do zoznamu študijných a učebných odborov a ich zameraní.

Po preskúmaní potrebných dokladov podľa § 32 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo takto :

 

m e n í

 

sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, Kežmarok, ktorej zmena spočíva v zaradení

 

študijného odboru 

8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce

a

študijného odboru 

7237 6 informačné systémy a služby

 

od 01. septembra 2012.