Základné údaje o projekte

 
Základné údaje o projekte

 

Názov Projektu

Moderna a tradícia

Kód ITMS

26110130578

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Prioritná téma

Návrh, zavádzanie a vykonávanie reforiem v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnanosť pri súčasnom zvyšovaní dôležitosti základného a odborného vzdelávania a prípravy na trh práce a pri priebežnom obnovovaní schopností školiaceho personálu smerom k inovácii a znalostnej ekonomike