Základné údaje o projekte

 

Názov projektu

Vzdelávajme sa moderne

Kód ITMS

26110130322

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

ESF a ŠR SR

Prioritná os

1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1: Premena tradičnej školy na modernú

  

Cieľ projektu 1

Cieľ projektu vychádza z globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie a je s ním v súlade.

Implementovať progresívne formy a metódy výučby, zmeniť kultúru školy.

Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania inováciou obsahu a  metód a využívaním informačných technológií vo vzdelávacom procese, Uskutočniť didaktickú reformu zameranú na používanie moderných vyučovacích stratégií, efektívnych foriem a metód vzdelávania.

Vzdelávaním učiteľov zvýšiť ich odborný potenciál.

Špecifický cieľ 1

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj  kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Špecifický cieľ 2

Inovácia edukačného procesu školy prostredníctvom projektového vyučovania.

Špecifický cieľ 3

Nové metódy a formy výučby všeobecných predmetov.

Špecifický cieľ 4

Inovácia metód a foriem výučby odborných predmetov.