Výtvarná súťaž MOJE (NE)ISTOTY

Milí žiaci, aj v tomto školskom roku bude naša škola poriadateľom výtvarnej súťaže MOJE (NE)ISTOTY. V minulom školskom roku sa súťaže zúčastnilo 120 prác, z toho bolo ocenených 23 prác, a z toho boli 3 práce z našej školy. Dúfam, že sa všetci zapojíte do tejto súťaže, veď téma istoty či neistoty sa týka každého z vás, ale aj z nás. Preto my – učitelia sa budeme snažiť vám túto tému sprístupniť a priblížiť tak, aby sme spoločne čo najlepšie reprezentovali túto súťaž na „domácej pôde“. Malá uputávka: 

Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy...) máme o čo oprieť, niekedy sa však nám istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept. Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota,   originalita ( po stránke formy aj obsahu).

 8. september 2014              

Za kolektív učiteľov výtvarníkov: Mgr. Milada Kotorová

 

 

Organizačný poriadok výtvarnej a fotografickej súťaže

„MOJE (NE) ISTOTY“

Charakteristika súťaže, jej poslanie:

1. Umelecká súťaž kategórie „C“ regionálnej súťaže sa koná  pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a predsedu PSK Petra Chudíka.

2. Poslaním je vyhľadávanie talentované detí a žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať a rozvíjať ich nadania, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času.

2. Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podpore ich záujmu o sebavzdelávanie.

     3. Propagácia myšlienky o istotách mladých ľudí v prostredí v ktorom žijeme:

Každý deň je pre nás novým začiatkom, v ktorom sa vždy (občas, často, niekedy, nikdy...) máme o čo oprieť, niekedy sa však nám istá zem pod nohami rozplýva, strácame oporu – istotu – pevný bod. Na jednej strane stále hľadáme svoje istoty, na strane druhej nás neistota a prekážky môžu posilniť. Téma nabáda k otázke: Čo je isté (neisté) v mojom každodennom dianí, akú istotu si plánujem do budúcna, na čom si zakladám, čo mi dodáva sebadôveru, kedy sa cítim v bezpečí. Stvárnenie tejto idey prispieva k zamysleniu sa, k vlastnému posunu, k dozrievaniu. Námet vyjadrujúci vlastnú istotu (neistotu) môže byť rôznorodý, pričom názov diela je doplnkom, súčasťou, vyjadrením idey diela (môže byť aj dlhší) a posudzuje sa spolu s dielom ako jeden koncept. Hodnotené je teda dielo spolu s názvom – jeho výpovedná hodnota, originalita (po stránke formy aj obsahu).

Štruktúra súťaže, počet kôl, charakteristika kategórií

Súťažná prehliadka výtvarnej  tvorivosti  žiakov II. stupňa  základných škôl, žiakov základných umeleckých škôl a žiakov stredných škôl na Slovensku.

Školské kolá organizačne a finančne zabezpečuje príslušná škola. Celoslovenské kolo súťaže hodnotí odborná komisia, vymenovaná riaditeľkou Strednej umeleckej školy v Kežmarku.

Hodnotenie prác žiakov porotami, odborné zabezpečenie:

Členov a predsedu odbornej komisie navrhuje organizátor súťaže – riaditeľka SUŠ.

Komisia sa riadi výhradne úrovňou umeleckého stvárnenia témy.

Komisia sa môže rozhodnúť neobsadiť nejaké miesto v danej kategórii.

Rozhodnutie komisie je konečné a nedá sa proti nemu odvolať.

Súťažné kategórie:

A1  Základné školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky                                                                 

B1  Základné umelecké školy – deti od 11 do 15 rokov – kresba, maľba, kombinované techniky

C1  Stredné školy – kresba, maľba,  kombinované techniky

C2  Stredné školy – fotografia

 

 

 

Organizátor a spoluorganizátor:

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/ 452 52 82,

e-mail: suskk@mail.t-com.sk, www.suskk.sk a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, tel.: 052/ 77 22 466,

e- mail: osvetapp@osvetapoprad.sk, www.osvetapoprad.sk.  

Organizátor súťaže zabezpečuje kvalitný priebeh súťaže, pohostenie a slávnostný priebeh vyhodnotenia a odovzdávania cien.

Miesto konania:     Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok.

Termín uzávierky: 4. marec 2015 (streda)

Termín vyhlásenia výsledkov: 16. apríla 2015 počas výstavy „MOJE (NE) ISTOTY“ vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku.

Podmienky účasti:

Práce umiestnené v školskom kole na 1. – 3. mieste je treba poslať na adresu: Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01,Kežmarok, najneskôr do 4. marca 2015.

Do súťaže je možné zaslať z každej školy maximálne 3 práce pre každú kategóriu. Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť zaslaním iba jedného diela.

Formát – do rozmeru A2. Fotografie je potrebné poslať aj v digitálnej podobe na mailovú adresu školy. Práce nesmú byť rolované ani adjustované v pasparte. Na zadnej strane musí byť napísané: meno autora, názov diela, vek, kategória, adresa školy, e-mail školy, rok vzniku /diela ktoré neboli ešte ocenené a nie sú staršie ako rok/ a meno pedagóga. Názov diela priložte aj na štítku k práci. Náklady na dodanie prác do súťaže znáša účastník súťaže. Obálku označte názvom: MOJE (NE) ISTOTY.

Súťažné práce doručené po termíne uzávierky alebo práce nespĺňajúce technické podmienky /formát, kvalita/ nebudú zaradené do súťaže. Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším nekomerčným využitím.

Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Súťaž MOJE (NE) ISTOTY na stránke www.suskk.sk a reálne vo výstavných priestoroch prístupných verejnosti v Barónke v Kežmarku od 13. 4. 2015 do 30. 4. 2015 a počas 2 týždňov v priestoroch Podtatranského osvetového strediska v Poprade.

Ceny:

Hlavná cena súťaže MOJE (NE) ISTOTY – do 30 eur

1.- 3. cena v každej súťažnej kategórii spolu do 30 eur

Bezpečnosť a ochranu zdravia účastníkov súťaže

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri súťažiach musí byť zabezpečená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými vykonávacími predpismi.

Rozpočet a zúčtovanie finančných prostriedkov

Financovanie 1000 € zahŕňa: cestovné, stravovanie, materiálno-technické zabezpečenie, odmeny  za vykonané práce, diplomy, ceny.

 

V Kežmarku 2. 9. 2014                              Schválila:      Ing. Marta Perignáthová

                                                                                               riaditeľka školy