Výdavky projektu a NFP

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

 

Pre projekty negenerujúce príjmy

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

 1. celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu   411 139,00 EUR (slovom štyristojedenásťtisíc stotridsaťdeväť EUR a nula centov),
 2. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF
  do výšky 349 468,15 EUR (slovom tristoštyridsaťdeväťtisíc štyristošesťdesiatosem EUR a pätnásť centov) a zo ŠR do výšky 41 113,90 EUR (slovom štyridsaťjedentisíc stotrinásť EUR a deväťdesiat centov), čo spolu predstavuje sumu 390 582,05 EUR (slovom tristodeväťdesiattisíc päťstoosemdesiatdva EUR a päť centov) a v percentuálnom vyjadrení
  do 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov
  na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.
 3. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 20 556,95 EUR (slovom dvadsaťtisíc päťstopäťdesiatšesť EUR a deväťdesiatpäť centov), t. j. minimálne 5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu
  na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu
  na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.
 4. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.