Výdavky projektu a NFP

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP  pre projekt negenerujúci príjmy.

 Poskytovateľ

          Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

a Prijímateľ

          Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

 sa dohodli na nasledujúcom:

a)    celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 495 852,54 € (slovom štyristo deväťdesiatpäť tisíc osemstopäťdesiatdva EUR a päťdesiatštyri centov),

b)    Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky 421 474,66  €  EUR a zo ŠR SR do výšky 49 585,25 €, čo   spolu predstavuje sumu  471 059,91 €  a v percentuálnom vyjadrení do 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy.

c)   Prijímateľ  zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne 24 792,63 €, t.j.  minimálne  5 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné   zdroje  financovania  Projektu  na  úhradu   všetkých   neoprávnených výdavkov  Projektu,   vrátane  výdavkov  neoprávnených  na  financovanie   zo zdrojov  EU   a štátneho  rozpočtu  na spolufinancovanie  v dôsledku  výpočtu finančnej medzery.

d)  Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1 písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro) a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.