Úvodná stránka > Naši maturanti ... Naši maturanti ...

 obhajoby maturitných prác


...fotogaléria...


ústna časť maturitnej skúšky


...fotogaléria...


slávnostné vyraďovanie absolventov


...fotogaléria...

 

Slávnostné vyradenie absolventov

 

Dňa 28.5.2018 vo výstavných priestoroch v Barónke v Kežmarku, zdobených obhájenými maturitnými prácami žiakov IV.A triedy, prebiehalo slávnostné vyradenie absolventov spojené s odovzdávaním maturitných vysvedčení a udeľovaním ocenení pre tých najlepších za vynikajúce výsledky a ukážkovú reprezentáciu školy.

 

Z príhovoru p.riaditeľky:

Vážená p. predsedníčka školskej maturitnej komisie, členovia mat. komisií,  vážení rodičia, hostia, kolegovia, milí absolventi!

 

V prvom rade, milí absolventi, mi dovoľte poblahoželať vám k úspešnému ukončeniu štúdia. V priebehu štyroch rokov sa vo vašej triede veľa zmenilo. Dnes tu stojíte 16, tešíte sa na leto a na veľké neznámo, ktoré je pred vami.

Niektorí z vás budú pokračovať v štúdiu na VŠ, niektorí v zamestnaní.

Teší ma, že predsedovia maturitných komisií boli spokojní s úrovňou vašich odpovedí, hlavne obhajob na praktickej časti MS. Ďakujem im, za ich prístup a profesionálny pohľad.

Chcela by som poďakovať tr. učiteľovi Mgr. Mariánovi Lojekovi, ktorý to nemal jednoduché a vy ste mu to mnohokrát neuľahčili. Napriek tomu vás mal a má rád. Na svoju prvú triedu určite nezabudne.

Ďakujem vaším vyučujúcim, ktorým záležalo, aby z vás odišli odborníci a aby ste získané poznatky vedeli využiť v praxi.

Ďakujem p. zástupkyni RNDr. Hanuliakovej koordinátorke MS, za organizačné zvládnutie MS.

Ďakujem Vám za prijatie Andreja Varhoľa do kolektívu a za pomoc, ktorú ste mu počas štúdia poskytovali. Bola to aj pre Vás škola života a ľudskosti.

Po rokoch už nebudete mať faktografické vedomosti v takom rozsahu, ale budete môcť  hodnotiť, že ste sa v tejto skole naučili samostatne rozmýšľať, kriticky a objektívne vnímať realitu.

Vážte si svojich rodičov, učiteľov.  Tí, ktorí neodchádzajú  s maturitným vysvedčením pripomínam slová Maroša Kuffu: Prehrať môžeš, ale nesmieš sa vzdať. To platí aj pre Váš ďalší život.

A čokoľvek Vás v živote stretne, nikdy sa nevzdávajte! Kedykoľvek, keď budete potrebovať radu, či pomoc, sme tu pre Vás.

Budeme radi, keď nás budete informovať o ďalšej vašej životnej ceste.

Na záver štúdia Vám chcem zaželať  v mene svojom aj v mene celého pedagogického zboru prežiť život v šťastí a obklopení dobrými ľuďmi.

 

Cenu riaditeľky školy za najlepšiu maturitnú prácu získali:

 • V odbore propagačné výtvarníctvo: Kristián Tobiáš
 • V odbore fotografický dizajn: Timotej Kováčik
 • Oceneným srdečne blahoželáme!

 

 

Z príhovoru triedneho učiteľa:

Vážení zúčastnení,

dovoľte mi, aby som sa na úvod poďakoval pani predsedníčke a pánovi predsedovi maturitnej komisie za dohľad nad priebehom maturitnej skúšky.

Všetkým kolegom ďakujem za sprevádzanie žiakov počas celých štyroch rokov ich pôsobenia na Strednej umeleckej škole v Kežmarku a za pomoc, ktorú som potreboval ako začiatočný triedny učiteľ najmä počas prvých rokov, keď bola trieda početnejšia a veľmi náročná.

Veľká vďaka patrí vedeniu  našej školy – pani riaditeľke Ing. Marte Perignáthovej a pani zástupkyni RNDr. Danici Hanuliakovej za cenné rady, podporu a usmernenia, vďaka ktorým tu dnes na slávnostnom vyradzovaní absolventov môžem byť s Vami všetkými.

Za anglický jazyk by som chcel poďakovať pánovi kolegovi Mgr. Stanislavovi Kovalčíkovi za to, že počas piatkových odpovedí od maturantov dokázal dostať viac odpovedí, ktoré ste možno ani netušili, že sa vo Vás skrývajú.

Milí absolventi, v ďalšej etape vášho života Vám chcem popriať veľa trpezlivosti, vytrvalosti a zdravej priebojnosti pri dosahovaní Vašich vysnívaných cieľov, ktoré verím budú obohacovať vo viacerých smeroch Vás samotných ako aj ľudí okolo Vás.

K radu gratulantov sa pridala aj zástupkyňa riaditeľky p. RNDr. Hanuliaková, ktorá im pripomenula, akí sú úspešní ľudia. Sú to takí, ktorí:

 • Čítajú každý deň.
 • Vedia pochváliť.
 • Neboja sa zmeny.
 • Vedia odpúšťať.
 • Rozprávajú o nápadoch.
 • Neustále sa učia.
 • Prijímajú zodpovednosť za svoje chyby.
 • Sú vďační.
 • Stanovia si plán a idú za svojim cieľom.

 

 

Mgr. Marián Lojek, triedny učiteľ