Talentové skúšky pre šk.rok 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok  ponúka štúdium

v štvorročných študijných odboroch:
8260 600 propagačné výtvarníctvo
8264 603 konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo
8270 600 scénická kostýmová tvorba
8297 600 fotografický dizajn
8504 402 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce

3446 4 grafik tlačových médií
7237 6 informačné systémy a služby

v trojročných  učebných odboroch:
8555 200 umelecký rezbár
8557 200 umelecký stolár
8582 200 umelecký krajčír

6451 2 aranžér


Na základe schváleného plánu výkonov zriaďovateľom školy, plánujeme otvoriť v školskom roku 2012/2013  dve triedy študijných odborov a jednu triedu trojročných učebných odborov.

Predpokladom prijatia na štúdium je úspešné zvládnutie talentových skúšok podľa vopred schválených a zverejnených kritérií. Na základe Zákona č. 245/2008 (školský zákon), § 66 ods. (5) v znení neskorších predpisov, termín talentovej skúšky pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania je na SUŠ, Slavkovská 19, v Kežmarok stanovený na

02.apríl 2012

 
Kalendár termínov spojených s realizáciou prijímacích skúšok pre odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
1.    Zverejnenie kritérií na prijímacie skúšky
Termín: do 1. 2. 2012
Zodp.: riaditeľ strednej školy
2.    Odovzdanie prihlášok na štúdium riaditeľovi základnej školy
Termín: do 20. 2. 2012
Zodp.: zákonný zástupca žiaka
3.    Doručenie prihlášok na príslušnú strednú školu
Termín: do 28. 2. 2012
Zodp.: riaditeľ základnej školy
 
Ak uchádzač o štúdium nie je žiakom základnej školy, podáva zákonný zástupca prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára 2012 (prospech v prihláške potvrdzuje škola, ktorú žiak navštevoval alebo je potrebné k prihláške pripojiť overené kópie vysvedčení).

 

Uchádzači o 4-ročné študijné odbory 3446 4 grafik tlačových médií, 7237 6 informačné systémy a služby a o 3-ročný učebný odbor 6451 2 aranžér budú prijatí bez prijímacích skúšok v rámci prijímacieho konania dňa

10. mája 2012.