SÚŤAŽ o najvšestrannejšieho športovca školy

 

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok

Pre zabezpečenie dôstojnej reprezentácie školy na verejnosti, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do pohybovej aktivity, uplatnenie si svojich športových záujmov, zvýšenie fyzickej zdatnosti a tým aj zníženie chorobnosti žiakov školy

vyhlasuje

Riaditeľstvo školy v spolupráci so ZRPŠ a študentskou radou

S Ú Ť A Ž  O  NAJVŠESTRANNEJŠIEHO  ŠPORTOVCA  ŠKOLY

Súťaž je vyhlásená na Školský rok pre kategóriu chlapcov a dievčat zvlášť. Víťazom sa stáva žiak, ktorý získal najvyšší počet bodov v celkovom hodnotení všetkých športových súťaží, ktoré škola organizovala, alebo sa zúčastnila v priebehu celého školského roka.

HODNOTENIE

1. Za dosiahnutý výsledok v celkovom hodnotení súťaže - počet bodov zodpovedajúci opačnému poradiu hodnotenia - príklad :

             1. miesto................................... 23 bodov

             23. miesto................................. 1 bod

       Platí pre individuálne aj kolektívne športy.

2. Pri súťažiach, kde organizátor nevyhodnotil všetkých súťažiacich, body ( podľa bodu.l ) získavajú len tí, ktorí sú vo výsledkovej listine. Ostatní súťažiaci získavajú 1 bod za účasť.

3. Takto získané body sa za všetky súťaže zrátajú a najvšestrannejším športovcom sa stá­va žiak s maximálnym dosiahnutým počtom bodov.

4. Po každej športovej súťaži budú zverejnené priebežné výsledky bez bodového hodnotenia.

5. Pri záverečnom hodnotení na konci školského roka získavajú žiaci umiestnení na 1.-3 mieste : diplom s fotografiou a víťazi, zvlášť pre kategóriu chlapcov a dievčat športový pohár „NAJVŠESTRANNEJŠÍ ŠPORTOVEC v školskom roku .... „

6. Za správnosť vyhodnotenia jednotlivých športových súťaží a celej súťaže zodpovedá učiteľ TEV Mgr. Peter Toporcer