Štipendiá v školskom roku 2012/2013

 

 Štipendiá v školskom roku 2012/2013

 

 

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdeláva-ní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2012/2013 je:

 

a) 44,41 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 31,09 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 22,21 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky život-ného minima.

 

 

 V školskom roku 2012/2013 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

194,58 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

135,74 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

88,82 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

 

 

 Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

 

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),

b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

 

Výška životného minima na oboch rodičov a jedno dieťa je                                       419,14 €

                                                                         dva deti                                        507,96 €

                                                                         tri deti                                          596,78 €

                                                                         štyri deti                                       685,60 €

 

Výška  životného minima na jedného rodiča a jedno dieťa                                          283,40€

                                                                         dva deti                                         372,22 €

                                                                         tri deti                                           461,04  €

                                                                         štyri deti                                        549,86 €

 

Informácie podá p.T.Pirožeková, ekonómka.