8270 M SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA

Štúdium odboru je zamerané na prípravu stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénických kostýmov rôznych druhov ( dobové, fantazijné, tanečné, ľudové kroje), projektovania scénických kostýmov pre divadlo, film, televíziu, pre vedenie scénickej realizácie v krajčírskych dielňach a tvorbu súčasného odevného dizajnu pre módne agentúry a odevné salóny.

Predpokladom úspešného štúdia je kresliarska dispozícia, farebné cítenie, štylizačná nápaditosť , tvorivosť a estetické cítenie.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce.

Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku ( nemeckom alebo anglickom ), ovláda prácu s počítačom. Oboznámi sa s dejinami výtvarnej kultúry a dejinami divadelníctva , osvojí si výtvarný jazyk a zručnosti v tvorbe výtvarne-umeleckých artefaktov.

Ovláda základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela, technologické postupy, základy fotografovania a deskriptívnej geometrie. Vie využívať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, navrhovať kostýmy a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci.

Vedomosti a zručnosti z odborných predmetov konštrukcia odevov, modelovanie odevov, technológia, navrhovanie, výtvarné materiály využije na praxi v konkrétnych konštrukciách divadelného, televízneho a filmového kostýmu a riešenia kostýmovej scénickej výpravy.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka ) z určeného hlavného odborného predmetu – výtvarná príprava a neskôr navrhovanie preukazujú žiaci zvládnutie učiva a svoju tvorivosť.

Maturitné praktické skúšky už preukazujú zrelý výtvarný názor absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta.

Absolventi sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.