8260 M PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Štúdium odboru je zamerané na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti propagácie, reklamy a výstavníctva použitím tradičných výtvarných techník, ale aj prostredníctvom počítačovej grafiky v špeciálnych grafických programoch.

Predpokladom úspešného štúdia je kresliarska dispozícia, farebné cítenie, štylizačná nápaditosť a tvorivosť. Dôraz sa kladie na prácu s priestorovými prvkami a konštrukciami v malých priestoroch. Študenti sa oboznamujú aj s interiérovou tvorbou.

Absolvent okrem nevyhnutného všeobecného vzdelania a širšieho odborného profilu musí byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch. Získané vedomosti a schopnosti musí vedieť aplikovať v praxi formou samostatnej alebo tímovej práce.

Má dostatočnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v slovenskom a cudzom jazyku ( nemeckom alebo anglickom ), pozná dejiny výtvarnej kultúry, ovláda prácu s počítačom.

Pozná základy historických, výtvarných a estetických zákonitostí, základy kreslenia technických výkresov. Ovláda základy uplatnenia a využitia písma, ekonomiky.

Ovláda základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela, technologické postupy, základy fotografovania. Vie využívať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, navrhovať účelové a úžitkové tvary a predmety a aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci.

Samostatnými klauzúrnymi prácami (vždy po polroku štúdia v každom ročníku, okrem prvého polroku prvého ročníka ) z určeného hlavného odborného predmetu – výtvarná príprava a neskôr navrhovanie preukazujú žiaci zvládnutie učiva a svoju tvorivosť.

Maturitné praktické skúšky už preukazujú zrelý výtvarný názor absolventa. Témy a všetky úlohy podmieňujú možnosť výtvarnej a technickej realizácie študenta.

Absolventi sú dobre pripravení aj na vysokoškolské štúdium v príbuzných odboroch.