Pozvánka na rodičovské združenie

 
Rodičovská rada RZ pri SUŠ Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

 

Vás  srdečne  pozývajú dňa 31. mája 2012 na

1. triednu schôdzu o 15.00 hod.

                           Program: 1. Otvorenie – prezentácia.

                                          2. Voľba triedneho dôverníka.

                                          3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok.

                                          4. Diskusia, rôzne.

                                          

2. plenárne zasadnutie o 16.00 hod. v jedálni

                           Program: 1. Otvorenie .

                                          2. Hlavné aktivity školy v školskom roku 2011/2012.

                                          3. Voľby do Rady školy.

                                          4. Diskusia

                                          

 

 

                     Mgr. Petra Milánová                                          Ing. Marta Perignáthová

                             predseda RR                                                            riaditeľka školy