Pozvánka na rodičovské združenie

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

Vás srdečne pozývajú na 10. Európsky deň rodičov a škôl,

ktorý sa uskutoční 13.10.2011 (štvrtok)

 

Plenárne zasadnutie o 15.30 hod. v jedálni

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. r. 2010/2011
 3. Správa o hospodárení  RZ v školskom roku 2010/2011
 4. Hllavné aktivity školy v školskom roku 2011/2012
 5. Informácie o projekte
 6. Rôzne
 7. Diskusia

   

Triedna schôdzka o 16:30

Program:

 1. Otvorenie- prezentácia
 2. Vnútorný školský poriadok
 3. Maturitné skúšky (štvrté ročníky)
 4. Voľba triedneho dôverníka
 5. Internetová žiacka knižka
 6. Rôzne

 

 

      

  Mgr. Petra Milanová                                                   Ing. Marta Perignáthová

     predseda RR                                                                 riaditeľka školy