STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Slavkovská 19, 06001 Kežmarok

Umenie má veľký význam v živote človeka. V dnešnom pretechnizovanom svete je potrebné rozvíjať duševné a citové naplnenie. Umenie ako také sa môže stať zárukou toho, aby sa človek nerozvíjal jednostranne, ale aby rástla celá jeho osobnosť. Umenie človeka vychováva a formuje. Jedna zo základných oblastí formovania človeka je výchovno-vzdelávací proces aj mimo školskej dochádzky teda využitie voľného času. Súčasťou tejto krúžkovej činnosti v rámci voľného času je učiteľ, odborník, tvorca a organizátor tohto procesu.

 

Stredná umelecká škola v Kežmarku

a jej kvalifikovaní pracovníci

Vám ponúkajú tieto krúžkové činnosti:

1. Seminár dejín  umenia

Vedúci krúžku: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Stručná náplň:           

- prednášky z dejín umenia

- rozšírenie vedomostí z histórie umenia, detaily...

- vysvetlenie problematiky

 

2. Nemecký jazyk

 

Vedúci krúžku: Mgr. Elena Gančová

Stručná náplň:  

- príprava na maturitu na vyššej úrovni

- konverzácia – čítanie textov, počúvanie, rozhovor, rozšírenie slovnej zásoby

- gramatická časť – cvičenia, použitie gramatických pravidiel, práca so slovníkom

 

3. Anglický jazyk

 

Vedúci krúžku: Mgr. Anna Lojeková, Mgr. Stanislav kovalčík

Stručná náplň: 

- konverzácia – čítanie textov, počúvanie, rozhovor, rozšírenie slovnej, zásoby, piesne, časopis

- gramatická časť – cvičenia, gramatické pravidlá, práca so slovníkom

 

4. Krúžok modelovania odevov

 

Vedúci krúžku: Mgr. Zlatica Svitanová

Stručná náplň: 

-   základy šitia

-   ručné techniky

-    základy navrhovania odevov

-   modelovanie odevov

 

5. Krúžok ručných prác

 Vedúci krúžku: Ing. Anna Dominiková, Mgr. Zlatica Svitanová

 Stručná náplň:             

-  ručné techniky – čipkárske techniky, paličkovanie, pletenie,...

-  techniky farebnej úpravy textilu – batika

-  nadobudnutie vedomostí a zručností

 

6. Figurálne kreslenie

 Vedúci krúžku: Mgr. art. Kamil Kozub

 Stručná náplň:             

-  príprava na vysokú školu

-  kreslenie figúry – základy anatómie, proporcií, zobrazovanie ľudského tela

-  osvojenie techník kreslenia

-  zdokonalenie techník v kresbe

 

7. Krúžok maľby

 Vedúci krúžku: Mgr. Stanislav Kovalčík                       

Stručná náplň:

-  príprava na vysokú školu

-  osvojenie rôznych techník maľby

-  zdokonalenie techník v maľbe

 

8. Literárny krúžok

 Vedúci krúžku: Mgr. Eva Sroková      

Stručná náplň: 

-  zaujímavosti z oblasti literatúry

-  príprava na maturitné skúšky

-  príprava na súťaže, vlastná tvorba žiakov

 

9. Literárno-dramatický krúžok

 Vedúci krúžku: Mgr. Eva Sroková      

Stručná náplň:             

-  príprava programov k rôznym kultúrno-spoločenským udalostiam                        

-  Vianoce v škole

-  záujmová umelecká činnosť

-  príprava na súťaže

 

10. Spoločenské tance

 Vedúci krúžku: Gertrúda Scholtzová   

Stručná náplň:             

-  základy tanca

-  spoločenské správanie, spoločenský protokol

-  organizovanie spoločenských stretnutí

 

11. Fotografický krúžok

 Vedúci krúžku: Mgr. Marek Hajkovský          

Stručná náplň:             

-  novinky z oblasti fotografie

-  digitálna fotografia

-  fotografia a počítač

-  príprava na prehliadky a súťaže

 

12. Šachový krúžok

Vedúci krúžku: Mgr. Marcel Hanina   

Stručná náplň:             

-  základné šachové techniky

-  školské turnaje

-  príprava na vyššie šachové súťaže

 

13. Kinematografický krúžok

Vedúci krúžku: Mgr. art. Marek Rusňák         

Stručná náplň:             

-  filmy s umeleckou tematikou

-  vlastná tvorba

-  rozbor filmov

 

14. Krúžok internetovej komunikácie

Vedúci krúžku: RNDr. Danica Hanuliaková

Stručná náplň:             

- vyhľadávanie informácií na  internete

- elektronická pošta

 

15. Krúžok informatiky a výpočtovej techniky

Vedúci krúžku: Mgr. Jarmila Zoričáková

Stručná náplň:             

-  textový editor Word

-  tabuľkový procesor Excel

-  prezentačný program PowerPoint

 

16. Športové hry

Vedúci krúžku: Mgr. Peter Toporcer  

Stručná náplň:             

- loptové hry

- atletika

- zimné športy

- príprava na športové súťaže

 

17. Turisticko - poznávací krúžok

Vedúci krúžku: Mgr. Ľuboslava Harabinová   

Stručná náplň:             

- spoznávanie okolia Kežmarku

- víkend a voľný čas

- turistika vo Vysokých Tatrách

 

18. Planéta vedomostí

Vedúci krúžku: RNDr. Danica Hanuliaková

Stručná náplň:             

- vzdelávanie pomocou elektronického systému

- oblasť prírodovedných predmetov

- zdokonalenie v používaní IKT

 

19. Galerijná pedagogika

Vedúci krúžku:   Mgr. Nikola Podolinská

Stručná náplň:             

- návšteva galérií

- analýza umeleckých diel

- tvorba projektov

 

20. Umelecký seminár

Vedúci krúžku:   Ing. Renáta Vallušová

Stručná náplň:             

- návšteva galérií a výstav

- exkurzie

- umelecká tvorba

 

 Milí žiaci a študenti,

ponuku rozšírime o ďalšie krúžky podľa Vášho návrhu a požiadaviek.