Plenárne a triedne rodičovské združenie rodičov

Rodičovská rada pri SUŠ, Slavkovská 19, Kežmarok a riaditeľstvo školy

srdečne pozývajú

na plenárne a triedne rodičovské združenie rodičov,

ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.10. 2013 o 15.30 hod. v budove školy.

Program:

        1. Súvislá odborná prax žiakov 2. a 3. ročníka

        2. Plavecký a krajinársky kurz žiakov 2. ročníka

        3. Maturitné skúšky – 4. Ročník

        4. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

        5. Správa o hospodárení školy

        6. Návrh finančného príspevku

        7. Plán práce školy, projektová činnosť

        8. Správanie, prospech a dochádzka žiakov

 

Emil Hoffmann, v.r.             Ing. Marta Perignáthová, v.r.

predseda RR                           riaditeľka školy