Olympiáda v cudzom jazyku

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku (OAJ/ONJ) je určená pre žiakov zaujímajúcich sa o cudzí jazyk a o reálie anglicky či nemecky hovoriacich krajín. Takýchto „jazykárov“ máme medzi sebou aj my, preto sme im ponúkli možnosť zapojiť sa do školského kola olympiád. Do Olympiády v nemeckom jazyku boli zapojení žiaci tretích ročníkov a  olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnili všetci žiaci školy.

V školskom kole žiaci absolvovali písomnú a  ústnu časť. V písomnej časti boli preverené ich schopnosti správne zodpovedať otázky na základe počutého textu. Potom nasledovala časť venovaná čítaniu s porozumením a gramatický test.

Po vyhodnotení písomnej časti a krátkej prestávke mali žiaci možnosť vyjadriť v angličtine a nemčine svoj názor pri opise obrázka a viesť rozhovor na vopred určenú tému.

Víťazkami školského kola ONJ sa stali žiačky Mária Batoryová z III.A a Bohumila Vnenčáková z III.B, ktoré týmto postúpili na Okresné kolo ONJ. Súťaž sa uskutočnila v Poprade dňa 17.1.2019. Mária postúpila na ústnu časť a celkovo sa umiestnila na piatom mieste. V rámci škôl kežmarského okresu obsadila prvé miesto. Obidve dievčatá odchádzali zo súťaže s dobrým pocitom a chuťou učiť sa nemčinu aj naďalej.

Víťazkou školského kola OAJ sa stala žiačka Veronika Švedová z III.B, ktorá reprezentovala nás aj seba na Okresnom kolo OAJ v Poprade dňa 16.1.2019. Umiestnila sa na treťom mieste. Blahoželáme ku krásnemu výsledku a k dôstojnej reprezentácii školy.

Dievčatá, ďakujeme!

Mgr. Martina Kavaschová, učiteľka NEJ