Olympiáda v cudzom jazyku

 

Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku (OAJ/ONJ)  je určená pre žiakov zaujímajúcich sa o cudzí jazyk a anglicky a nemecky hovoriace krajiny. Takýchto žiakov máme medzi sebou aj my, preto sa na našej škole uskutočnilo školské kolo. Do Olympiády v nemeckom jazyku boli zapojení žiaci druhých ročníkov a  olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnili všetci žiaci školy.

V školskom kole žiaci absolvovali písomnú a  ústnu časť. V písomnej časti boli preverené ich schopnosti správne zodpovedať otázky na základe počutého textu. Potom nasledovala časť venovaná čítaniu s porozumením a gramatický test.

Po vyhodnotení písomnej časti a krátkej prestávke mali žiaci možnosť vyjadriť v angličtine a nemčine svoj názor pri opise obrázka a viesť rozhovor na vopred určenú tému.

 

Víťazkami školského kola ONJ sa stali žiačky Mária Batoryová z II.A a Bohumila Vnenčáková z II.B, ktoré týmto postúpili na Okresné kolo ONJ. Súťaž sa uskutočnila v Poprade dňa 18.1.2018. Do ďalších kôl dievčatá nepostúpili, ale odchádzali zo súťaže s dobrým pocitom a chuťou učiť sa nemčinu aj naďalej.

 

 

 

 

 

Víťazkami školského kola OAJ sa stali žiačky Patrícia Gašparová z II.B a Sofia Vallušová z III.A, ktorá nás reprezentovala na Okresnom kolo OAJ v Poprade dňa 17.1.2018. Umiestnila sa na druhom mieste. Len jeden bod ju delil od postupu na krajské kolo. Blahoželáme ku krásnemu výsledku a dôstojnej reprezentácii školy.

Dievčatá, ďakujeme!

Mgr. Martina Kavaschová, učiteľka NEJ