Ocenenie predsedu PSK

 

Dňa 20. júna 2016 bola v Prešove ocenená plaketou Jána Amosa Komenského „Sophista pro regione“ – učiteľ múdrosti pre región -  pedagogička a výtvarníčka našej školy Mgr. Milada Kotorová.  Táto učiteľka pôsobí na našej škole od roku 1998. Od toho času pracovala na svojom odbornom raste, uskutočnila 10 samostatných výstav na Slovensku, v Čechách, v Poľsku. Zapája žiakov do výtvarných súťaží, v ktorých získavajú mnohé ocenenia. V tomto školskom roku získali jej žiaci 12 cien za výtvarné a fotografické práce.

K úspechu jej všetci blahoželáme.

 

  Ing. Marta Perignáthová, riaditeľka školy